Press Releases/Adverts Banner Press Releases
and Adverts

Default text size Large text size Extra large text size High contrast text

Home : Press Releases/Adverts : Press Releases/Adverts 2015 : FebruaryCounty Kildare Public Participation Network (PPN)

County Kildare Public Participation Network (PPN)

As part of the reform under Local Government Reform Act 2014, local authorities are required to establish Public Partnership Networks (PPN) in each local authority area. Membership is open to all community and voluntary groups and organisations active in County Kildare.

The Public Participation Network (PPN) will be established within the county and in each of the five municipal districts of Athy, Celbridge-Leixlip, Maynooth, Kildare-Newbridge, and Naas.

This PPN will be the link through which the council will connect with the community, social inclusion and environmental sectors countywide, for consultation and information sharing. It will enable the public to take an active role in influencing plans and policies in your area.

Following a nominations and election process, successful candidates will be appointed to committees of council e.g. Local Community Development Committee(LCDC)/Strategic Policy Committees (SPCs).

Early registration by all community groups/organisations in Kildare is recommended.

To register go online at www.kildareppn.ie

For any group to qualify for council supports it must quote its PPN registration number. This will assist to streamline grant applications and creates opportunities for exchange of information.

Contacts

Email: kildareppn@gmail.com

Tel: 045/980700

Website: www.kildareppn.ie

 

Líonra Rannpháirtíochta Pobail (LRP) Contae Chill Dara

Mar chuid den athchóiriú faoin Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 tá ar Údaráís Áitiúla Líonraí Rannpháiríochta Áitiúla (LRP) a bhunú i ngach ceantar údaráís áitiúil. Ta ballraíocht oscailte do ghach grúpa agus eagraíocht pobail agus deonach atá gníomhach i gContae Chill Dara.

Bunófar an Líonra Rannpháirtíochta Pobail (LRP) laistigh den Chontae agus i ngach ceann de na cúig Ceantair Bhardasacha, Baile Átha Í, Cill Droichid–Léim an Bhradáin, Maigh Nuad, Cill Dara-Droichead Nua agus An Nás.

Is é an LRP seo an nasc trína ndéanfaidh an Chomhairle teagmháil leis na hearnálacha pobail, uilechuimsitheachta sóisialta agus comhshaoil ar fud an chontae, le haghaidh comharliú agus fáisnéis a chomhroinnt. Cumasóidh sé don phobal ról gníomhach a bheith acu i dtionchar a chur ar phleananna agus ar bheartais i do cheantar.

Tar éis próiséis ainmniúcháin agus toghcháin, ceapfar iarrthóirí a n-éiríonn leo ar choistí na Comhairle, mar shampla An Coiste Forbartha Pobail Áitiúla (CFPÁ) / Coistí um Beartais Straitéiseacha (CBS).

Moltar do ghach grúpa/eagraíocht pobail i gCill Dara clárú a dhéanamh go luath.

Chun clárú teigh ar-line ag www.kildareppn.ie

Chun cáiliú le haghaidh tacaíochta ón gComhairle, ní mór d’aon ghrúpa a chláruimhir LRP a lua. Cabhróidh seo le h-iarratais ar dheontas a luathú, agus cuireann se deiseanna ar fáil chun fáisnéis a chomhroinnt.

Sonraí Teagmhála:

R-phost: kildareppn@gmail.com

Guthán: 045/980700

Suíomh Gréasáin: www.kildareppn.ie

Back to other News Items