Find, Request books and other items

librarys Banner
Open Door Time
Default text size Large text size Extra large text size High contrast text


An Clár um Fhorbairt Chaipitiúil

DÉANTA

 • Ceanncheathrú nua Leabharlainne agus Ionad Ealaíon Contae
  bunaithe ag Riverbank, an Droichead Nua
 • Iar-Cheanncheathrú na Leabharlainne athchóirithe chun na
  Cartlanna, Staidéar Áitiúil agus seirbhísí Ginealais a chur ann
 • Áiseanna Leabharlainne Pobail nua ag Léim an Bhradáin
 • Leabharlann Taistil nua
 • Áiseanna leathnaithe ag Claonadh
 • Áiseanna leabharlainne nua ag Ráth Iomgháin
 • Athchóiriú Leabharlann Chill Droichid chun é a dhéanamh inrochtana
 • Veain Seachadta nua
 • Áiseanna leabharlainne nua ag Béal Átha an Tuair
 • Iarsmalann nua na gCaecar ag Béal Átha an Tuair

LE DÉANAMH

 • Feabhas a chur ar raon agus ar chaighdeán ár n-ionad ag leagan béime ar Rochtain fhisiciúil, shóisialta agus Chultúrtha
 • A chinntiú go bhfuil spásanna súgartha inmheánacha agus seachtracha do leanaí, leanaí faoi mhíchumas san áireamh, sna forbairtí nua uile
 • A chinntiú go gcuimsíonn na forbairtí nua uile spás do dhaoine óga le bailiúcháin agus cláir chuí
 • A chinntiú go gcuimsíonn na forbairtí nua uile spás ilfheidhmeach do chláir chultúrtha agus oideachais don phobal
 • Féachaint ar roghanna comhpháirtíochta do sheachadadh seirbhíse I gcomhar le teicneolaíocht agus Compháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha i bpobail atá ró-bheag chun leabharlann bhuan neamhspleách a choinneáil
 • Feabhas a chur ar sheirbhísí oideachais agus faisnéise na TF poiblí ar fud an líonra
 • Áiseanna nua a fhorbairt i mBaile Chill Dara
 • Leabharlann Lárnach nua don Chontae a fhorbairt ag an Droichead Nua
 • Áiseanna nua inrochtana a fhorbairt ag Mainistir Eimhín
 • Áiseanna nua inrochtana a fhorbairt ag Cill Choca
 • Áiseanna reatha ag an Nás a leathnú nó iad a bhogadh
 • Taighde a dhéanamh ar shuímh éagsúla d’áiseanna nua ag Maigh Nuad
 • Taighde a dhéanamh ar shuímh éagsúla d’áiseanna nua ag Cill Droichid

 

Tábla airgid do Thionscadail Chaipitiúla - CAITEACHAS
  CAITEACHAS        
Ttuairisc 2007 2008 2009 2010 Iomlán
           
Leabharlann          
Clocha Rince 15,000.00       15,000.00
Cill Cocha   750,000.00 750,000.00   1,500,000.000
Cill Dara 146,087.00 146,088.00     292,175.00
Mainistir Eimhin 231,000.00       231,000.00
Nas (Leathnú)     1,550,000.00   1,550,000.00
Cill Droichid     1,000,000.00   1,000,000.00
Diseart Diarmada   200,000.00 50,000.00   250,000.00
Droichead Nua 2,000,00.00 10,000,000.00 3,303,685.00 2,000,000.00 17,303,685.00
Má Nuad     2,000,000.00   2,000,000.00
Cill Chuilinn 40,000.00       40,000.00
Iomlán Leabharlann 2,432,087.00 11,096,088.00 8,653,685.00 2,000, 000.00 24,181,860.00

 

Tábla airgid do Thionscadail Chaipitiúla- ÍOCTHA AS
  ÍOCTHA AS          
Tuairisc Tobhach Iasachtaí Deontais

E PROVI

SION

OTHER LA Iomlán
             
Libraries            
Clocha Rince 15,000.00         15,000.00
Cill Cocha 1,500,000.00         1,500,000.00
Cill Dara 292,175.00         292,175.00
Mainistir Eimhin 231,000.00         231,000.00
Nas (Leathnú) 387,500.00   1,162,500.00     1,550,000.00
Cill Droichid 250,000.00   750,000.00     1,000,000.00
Diseart Diarmada 250,000.00         250,000.00
Droichead Nua 4,000,000.00   13,303,685.00     17,303,685.00
Má Nuad 500,000.00   1,500,000.00     2,000,000.00
Cill Chuilinn 40,000.00         40,000.00
Iomlán Leabharlann 7,465,675.00   16,716,185.00     24,181,860.00

 

FORBAIRT FOIRNE

DÉANTA

 • Leabharlannaí gairmiúil ceaptha ag gach leabharlann lánaimseartha
 • Plean oiliúna agus forbartha dírithe curtha ar fáil do gach ball foirne indibhidiúil
 • Poist shealadacha athraithe ina bpoist bhuana
 • Struchtúr foirne nua níos éifeachtúla bunaithe
 • Córais nua agus bealaí nua oibre chun seirbhís níos fearr a chur ar fail d’úsáideoirí
 • Struchtúr foirne agus córas bainistíochta feidhmíochta bunaithe
 • Comhpháirtíochtaí ionad oibre bunaithe

LE DÉANAMH

 • Athbhreithniú a dhéanamh ar líon agus struchtúr na foirne i bhfianaise na seirbhísí breise nua agus chun freastal ar dhaonra atá ag fás agus ar na héilimh mhéadaithe agus níos casta mar thoradh air sin.
 • Líon foirne cuí agus leordhóthanach a chinntiú do gach leabharlann nua
 • Leanúint ar aghaidh ag forbairt cláir oiliúna agus oideachais don fhoireann agus an “t-eolas nua” sin a chomhtháthú leis an gcóras
 • Leanúint ar aghaidh ag cur deiseanna ar fáil don fhoireann taighde a dhéanamh agus taithí a fháil ar eiseamláirí de shárchleachtas nuálaíoch i seirbhís leabharlainne na hEorpa
 • Malartuithe foirne le hinstitiúidí cultúrtha eile a spreagadh
 • An fhoireann a spreagadh agus tacú leo chun naisc straitéiseacha a dhéanamh lena bpobail áitiúla chun na seirbhísí uile a mhargú agus a chur chun cinn agus chun líonraí comhoibritheacha a chruthú chun seirbhís níos fearr a sheachadadh