Find, Request books and other items

librarys Banner
Open Door Time
Default text size Large text size Extra large text size High contrast text


Cuimsitheacht Chultúrtha agus Comhtháthú Sóisialta 

IDÉANNA DÚSHLÁNACHA

Féadann rannpháirtíocht daoine in eispéiris chultúrtha tarlú ag roinnt leibhéil éagsúla, mar is féidir leis an duine páirt a ghlacadh mar thomhaltóir fulangach, nó táirgeoir gníomhach nó mar duine le tionchar agus déantóir cinntí. Braithfidh an
méid is féidir le daoine páirt a ghlacadh ag aon leibhéal ar cé chomh maith agus is féidir leo na ‘huirlisí um litearthacht chultúrtha agus dioscúrsaí’ a úsáidtear inár dteanga laethúil agus inár nósanna imeachta eagraíochtúla a úsáid. Áirítear
orthu sin:

Braistint mhuiníne agus chomhuintearais

Rochtain ar an teanga agus ar choinbhinsiúin shóisialta

Scileanna briathartha, léitheoireachta agus scríbhneoireachta

Litearthacht amhairc agus thadhlach

Inniúlacht a bheith rannpháirteach go fisiciúil agus go hintleachtúil

Léirigh ár dtaithí i gCill Dara go gcuireann ár gcláir chomhtháite leis na hEalaíona, na Cartlanna, Staidéar Áitiúil agus Iarsmalann Bhéal Átha an Tuair, le cois comhpháirtíochtaí le gníomhairí/gníomhaireachtaí eile, ar ár gcumas raon leathan pointí ‘iontrála’ a chur ar fáil do dhaoine nach raibh in ann idirghníomhú le seirbhísí traidisiúnta. Agus muid ag iarraidh seirbhís chuimsitheach a sholáthar, tuigimid go gciallaíonn Cuimsitheacht Chultúrtha:
“Ní hí easpa coimhlinte, ach bheith in ann difríochtaí a stiúradh, agus plé le coimhlint nuair a tharlaíonn sí ”
(Aistriú as: Gilchrist, A. 2004, Community Cohesion and Community Development: Bridges or Barricades. London, Community Development Foundation).

I dtéarmaí seirbhísí leabharlainne, ciallaíonn sé sin deiseanna a chur ar fáil chun éagsúlacht a thuiscint, a thaiscéaladh agus a phlé agus chun inghlacthacht na héagsúlachta a chothú.

Tugann Cuimsitheacht Chultúrtha dúshlán dúinn spásanna, bailiúcháin, cláir agus deiseanna leabharlainne a dhéanamh inrochtana. Ní mór dár bhfoirgnimh agus dár bhfeithiclí a bheith inrochtana go fisiciúil agus go ‘hiomasach’ agus ní mór
dóibh a bheith fáilteach. Ar an dul céanna, ní mór dár mbailiúcháin agus cláir formáidí éagsúla a chuimsiú a léiríonn ionannais, suimeanna agus riachtanais na saoránach a bhfreastalaímid orthu.

DÉANTA

 • MAKING ACCESS HAPPEN – Tionscadail tacaithe ag an Údarás Comhionannais agus An Chomhairle Leabharlanna atá dírithe ar sheirbhísí Leabharlainne a sheachadadh do dhaoine faoi mhíchumas. Bhí Cill Dara ar
  cheann de na ceithre cheantar phíolótacha
 • Clár athchóirithe leanúnach chun foirgnimh agus fearais inrochtana a chinntiú
 • Athbhreithniú ar na beartais um stoc a roghnú chun formáidí ilmheán inrochtana agus rochtain ar líne a chuimsiú le cois pacáistí bogearraí speisialtóra
 • Lámhleabhar foirne táirgthe chun dearcadh forghníomhach dearfach a chothú i ndáil le déileáil le daoine faoimhíchumas
 • Dhá chlár oiliúna táirgthe chun tacú le rannpháirtíocht foirne i ‘meon a athrú’ agus ‘cleachtais a athrú’.
 • PICTUREOGS agus THREADING TALES (féach leathanach -- freisin)
 • Seirbhísí forbartha le haghaidh pobail agus daoine ilchultúrtha
 • Can’t Lose Cant, teanga an Luchta Siúil, foilsithe. Is foclóir pictiúir do leanaí é an leabhar seo a úsáideann focail Cant agus Bhéarla agus Ghaeilge
 • Ábhar stairiúil áitiúil digitithe
 • Ábhar digiteach forbartha do dhaltaí bunscoile i gcomhar leis an gComhairle Leabharlanna
 • Páirt glactha i Lifesteps, sraith leabhrán atá éasca le tuiscint faoi conas an t-idirlíon a úsáid, treoraithe ag an gComhairle Leabharlanna.
 • Tá pointí Rochtana Idirlín Poiblí ar fáil ag na hionaid seirbhíse uile anois, le tacaíocht ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus ón gComhairle Leabharlanna
 • Uaireanta Oscailte breise

LE DÉANAMH

 • Leanúint ar aghaidh ag glacadh páirte gníomhaí i mbaint amach straitéis in Aghaidh na Bochtaineachta ar Fud na Tíre
 • Leanúint ar aghaidh lenár gclár bliantúil rollach d’oibreacha chun rochtain fhisiciúil a thabhairt ar ár stoc foirgneamh reatha
 • Leanúint ar aghaidh ag éagsúlú bailiúchán chun suimeanna, inniúlachtaí agus cúlraí éagsúla a léiriú
 • Méadú ar an maoiniú don stoc leabhar agus do chláir a thacaíonn le cuimsitheacht chultúrtha
 • Leanúint ar aghaidh ag eagrú obair for-rochtana le fócas sonrach ar lucht féachana neamhthraidisiúnta agus Pobail Eitneacha Nua d’fhonn úsáid ghníomhach na leabharlainne a chur chun cinn i measc na ngrúpaí sin
 • Leanúint ar aghaidh le cláir chomhlántacha idir leabharlanna, seirbhísí ealaíon, Ionad Ealaíon Riverbank, staidéar áitiúil, ginealas, cartlanna agus an iarsmalann chun freastal ar bhealach níos fearr ar an lucht féachana reatha agus chun lucht féachana nua a chothú
 • Leanúint ar aghaidh lenár dtiomantas eolas a fhoilsiú faoi chultúir nach bhfuil go leor ar eolas fúthu
 • Feidhmiú mar ghoradán, stóras agus áit mhalartaithe do ‘Idéanna Pobail’ do ghníomhaireachtaí agus grúpaí forbartha pobail
 • Uaireanta oscailte ár n-ionad a leathnú chun rochtain níos mó ar na seirbhísí a thabhairt do dhaoine
 • Cláir for-rochtana a fhorbairt ó Staidéar Áitiúil, Cartlanna agus seirbhísí Ginealais chun ionannas agus braistint áite a cheiliúrann na traidisiúin agus na cultúir uile a chaomhnú, a fhorbairt agus a chur chun cinn
 • Aonad taistil um acmhainní foghlama a fhorbairt le bheith úsáidte i gcláir for-rochtana
 • Taighde a dhéanamh ar bhealaí nua chun seirbhísí leabharlainne a chur ar fáil do phobail bheaga nach féidir leo leabharlann neamhspleách a choinneáil, agus na bealaí sin a fhorbairt
 • Leanúint ar aghaidh ag forbairt leabharlann mar spásanna cultúrtha agus oideachais an phobail inar féidir le daoine ó chúlraí éagsúla, le suimeanna, aoiseanna agus inniúlachtaí éagsúla, bualadh le chéile agus páirt ghníomhach a
  ghlacadh in idirghníomhaíocht chultúrtha
 • A chinntiú go ndeartar ár bhfoirgnimh chun fáilte a chur le daoine agus chun spás compordach, leordhóthanach agus cuí a chur ar fail

FREASTAL AR PHOBAIL IARGÚLTA NÓ POBAIL GAN LEABHARLANN BHUAN – SEIRBHÍS NA LEABHARLAINNE TAISTIL

Freastalaíonn an Leabharlann Taistil ar dhá phobal tríocha i gContae Chill Dara, ag dul ó ‘chrosbhóthair’ bheaga faoin tuath go sráidbhailte beaga go pobail uirbeacha. Tá na grúpaí úsáideoirí is dílse agus is rialta ag an tseirbhís seo, leis an
leabharlann ag feidhmiú mar áit chruinnithe le cois foinse eolais. Baineann tábhacht ollmhór shóisialta leis an tseirbhís seo sna ceantair níos iargúlta.

DÉANTA

 • Stadanna nua ag Fiodh Alúine, Ionad Cúraim Lae an Náis agus Mainistir Moore
 • Feithicil nua inrochtana curtha ar fáil in 2007 a chuimsíonn nasc beo le catalóga leabharlainne agus leis an Idirlíon d'úsáideoirí na leabharlainne Stóras speisialta ar féidir leis formáidí ilmheán a iompar agus áit an-speisialta do leabhair agus d’ábhair leanaí

LE DÉANAMH

 • An tseirbhís a leathnú chun freastal ar stadanna breise
 • Féachaint ar an bhféidearthacht an fheithicil a úsáid ar bhonn séasúrach chun am scéalaíochta, cur chun cinn an léimhagus cláir mhargaíochta a chur ar fail