Find, Request books and other items

librarys Banner
Open Door Time
Default text size Large text size Extra large text size High contrast text


Cultúr a Shainmhíniú 

Is féidir cultúr a shainmhíniú mar na bealaí ar a n-eagraíonn daoine a
mbeathaí agus ar a dtugann siad ciall dóibh. Mar sin, cuimsíonn sé
conas a smaoiníonn duine agus conas a dhéanann duine gach aon rud.
Laistigh de chomhthéacs an tsainmhínithe seo, is foras cultúrtha é córas
iomlán an rialtais áitiúil i gCill Dara.

Chun críocha na straitéise seo,áfach, ciallaíonn an focal cultúr an gréasán casta de chaidrimh agusacmhainní a chomhdhéanann ár seirbhísí éagsúla, .i. leabharlanna,
ealaíona, stair áitiúil agus taighde ginealais, cartlanna agus iarsmalann.
Go príomha, cuimsíonn na caidrimh agus na hacmhainní sin ár núsáideoirí,
ár bhfoireann, ár n-ionaid, ár gcomhghleacaithe Chomhairle,
feidhmeannaigh agus ionadaithe araon, agus ár líonraí le daoine ó
ghrúpaí éagsúla seachtracha, lena n-áirítear grúpaí reachtúla, deonacha
agus pobail.

Tá ár seirbhísí éagsúla le feiceáil i mbeagnach gach sráidbhaile agus
baile i gContae Chill Dara, agus idirghníomhaímid le daoine ó gach
cúlra sóisialta agus ar gach leibhéal inniúlachta ar bhonn laethúil.
Cuirimid raon deiseanna féintreoraithe ar fáil do dhaoine aonair agus do
ghrúpaí i réimsí cosúil le healaíona, faisnéis, oideachas agus foghlaim,
oidhreacht, stair agus fóillíocht.
Tá rannpháirtíocht ghníomhach leanúnach ár n-úsáideoirí i ndearadh
agus seachadadh ár gclár mar phríomhghné de sholáthar na seirbhísí
thuasluaite. Mar sin, cuirimid meán cumhachtach inrochtana ar fáil do
dhaoine aonair nó do ghrúpaí le haghaidh forbairt shóisialta, chultúrtha,
pholaitiúil agus eacnamaíoch. Cabhraíonn ár seirbhísí freisin le baint
amach na gcuspóirí príomhúla in:

I dTreo 2016, Comhaontú Creatlaí Deich mBliana um
Chomhpháirtíocht Shóisialta 2006-2015

Transforming Ireland: A Better Quality of Life for All (Plean Forbartha
Náisiúnta)

Branching Out (beartas náisiúnta na leabharlann poiblí)

Plean Corparáideach Chomhairle Contae Chill Dara

Straitéis an Chontae 2012 (Bord Forbartha Contae Chill Dara)