librarys Banner
Open Door Time
Default text size Large text size Extra large text size High contrast text


Foghlaim ar Feadh an tSaoil agus Rochtain ar Gheilleagar an Eolais

 • Méadú ar an maoiniú don stoc leabhar agus acmhainní ar líne d’fhoghlaimeoirí fásta
 • Ball foirne breise a ainmniú chun tacú le tionscadail agus cláir TFC phoiblí
 • Seirbhís Leabharlainne Chorparáideach a fhorbairt do Bhaill Tofa agus d’Fhoireann Údaráis Áitiúla Chill Dara
 • Leabharlannaí gairmiúil a cheapadh chun Seirbhísí Leabharlainne Corparáideacha a bhainistiú
 • Aghaidh shonrach a thabhairt ar fhorbairt na litearthachta agus an léimh, oideachas ginearálta bunúsach agus forbairt scileanna i gcomhar le soláthraithe Oideachais do Dhaoine Fásta, agus tacú leo le bailiúcháin agus cláir
 • Deiseanna oideachais a éagsúlú trí thacaíocht a thabhairt do chláir chianfhoghlama inár n-ionaid agus trí chomhaontuithe Rochtana a bhunú le hinstitiúidí tríú leibhéal d'Fhoghlaimeoirí Fásta
 • A bheith rannpháirteach go gníomhach i gcur chun cinn comhaontú idir-iasachtaithe le leabharlanna coláistí tríú leibhéal ar fud na tire
 • Oibriú le hIonad Ealaíon Riverbank chun rannpháirtíocht sna hEalaíona a chur chun cinn go gníomhach ag leibhéal an Phobail agus an duine aonair trí úsáid a bhaint as áiseanna oideachais, oiliúna agus féinfhorbartha an Ionaid do dhaoine de gach aois
 • Ionad Ealaíon Riverbank agus a chláir a chur chun cinn go gníomhach ar fud an líonra leabharlann
 • Feidhmiú mar acmhainn faisnéise agus forbartha do ghrúpaí pobail, eagraíochtaí ealaíon agus daoine aonair
 • Líonraí a fhorbairt le hInstitiúidí Oideachais do Dhaoine Fásta chun cláir oideachais do dhaoine fásta a chur ar fáil go díreach i leabharlanna mar a rinneadh cheana le Ceannaireacht Pobail agus Ealaíona Pobail le OÉ Mhaigh Nuad
 • Litríocht shamhlaíoch agus an t-úrscéal nó ‘scéal’ a chur chun cinn mar phríomhbhealach foghlama
  • Seirbhís leabharlainne do leanaí agus do dhaoine fásta óga a chur chun cinn mar acmhainn chriticiúil d’fhoghlaim arfeadh an tsaoil