Find, Request books and other items

librarys Banner
Open Door Time
Default text size Large text size Extra large text size High contrast text


Foghlaim ar Feadh an tSaoil agus Rochtain ar Gheilleagar an Eolais

 • Méadú ar an maoiniú don stoc leabhar agus acmhainní ar líne d’fhoghlaimeoirí fásta
 • Ball foirne breise a ainmniú chun tacú le tionscadail agus cláir TFC phoiblí
 • Seirbhís Leabharlainne Chorparáideach a fhorbairt do Bhaill Tofa agus d’Fhoireann Údaráis Áitiúla Chill Dara
 • Leabharlannaí gairmiúil a cheapadh chun Seirbhísí Leabharlainne Corparáideacha a bhainistiú
 • Aghaidh shonrach a thabhairt ar fhorbairt na litearthachta agus an léimh, oideachas ginearálta bunúsach agus forbairt scileanna i gcomhar le soláthraithe Oideachais do Dhaoine Fásta, agus tacú leo le bailiúcháin agus cláir
 • Deiseanna oideachais a éagsúlú trí thacaíocht a thabhairt do chláir chianfhoghlama inár n-ionaid agus trí chomhaontuithe Rochtana a bhunú le hinstitiúidí tríú leibhéal d'Fhoghlaimeoirí Fásta
 • A bheith rannpháirteach go gníomhach i gcur chun cinn comhaontú idir-iasachtaithe le leabharlanna coláistí tríú leibhéal ar fud na tire
 • Oibriú le hIonad Ealaíon Riverbank chun rannpháirtíocht sna hEalaíona a chur chun cinn go gníomhach ag leibhéal an Phobail agus an duine aonair trí úsáid a bhaint as áiseanna oideachais, oiliúna agus féinfhorbartha an Ionaid do dhaoine de gach aois
 • Ionad Ealaíon Riverbank agus a chláir a chur chun cinn go gníomhach ar fud an líonra leabharlann
 • Feidhmiú mar acmhainn faisnéise agus forbartha do ghrúpaí pobail, eagraíochtaí ealaíon agus daoine aonair
 • Líonraí a fhorbairt le hInstitiúidí Oideachais do Dhaoine Fásta chun cláir oideachais do dhaoine fásta a chur ar fáil go díreach i leabharlanna mar a rinneadh cheana le Ceannaireacht Pobail agus Ealaíona Pobail le OÉ Mhaigh Nuad
 • Litríocht shamhlaíoch agus an t-úrscéal nó ‘scéal’ a chur chun cinn mar phríomhbhealach foghlama
  • Seirbhís leabharlainne do leanaí agus do dhaoine fásta óga a chur chun cinn mar acmhainn chriticiúil d’fhoghlaim arfeadh an tsaoil