Find, Request books and other items

librarys Banner
Open Door Time
Default text size Large text size Extra large text size High contrast text


Idéanna a Chaomhnú Dúinn Féin agus do na Glúine Amach Romhainn 

CARTLANNA

Is taifid bhailithe uathúla de dhuine aonair nó d’institiúid iad cartlanna ar
fiú iad a chaomhnú go buan mar thoradh ar an luach leanúnach lena
mbaineann dá gcruthaitheoir chun críocha dlíthiúla, riaracháin nó airgid
nó do thaighdeoirí mar thoradh ar a luach poitéinsiúil don taighde. Is
foinsí príomhúla iad cartlanna, is fianaise iad den am atá thart. Is cúlra ár
mbeathaí iad cartlanna, léiríonn siad conas a rinneadh agus conas a
dhéantar cinntí, agus ag an am céanna is ciste áitiúil, náisiúnta agus
idirnáisiúnta iad. Chun a chinntiú go gcaomhnaítear iad do na glúine
amach romhainn, ní mór aire a thabhairt dóibh agus iad a bhainistiú ar
bhonn leanúnach. Léiríonn caomhnú ceart na gcartlann go bhfuil dúil sa
trédhearcacht agus cinntíonn sé go gcosnaítear an ceart chun rochtain a
fháil ar fhaisnéis.

Níl cartlanna an Údaráis Áitiúil teoranta do chartlanna na n-údarás áitiúil
reatha, mar cuimsíonn siad raon leathan de chomhlachtaí a bhí ann
roimhe.

Tá bailiúcháin chartlainne ar ardchaighdeán ar fáil i gCartlanna Údarás
Áitiúil Chill Dara. Áirítear orthu sin ábhar a d’eascair as Córas an Ard-
Ghiúiré, Aontais Dhlí na mBocht an Náis, Bhaile Átha Í agus Chill
Droichid, Comhairle Ceantair Tuaithe Bhaile Átha Í, Coimisinéirí Baile
an Droichid Nua, Comhairlí Ceantair Uirbigh Bhaile Átha Í agus an Náis
agus Comhairle Contae Chill Dara í féin. Ní fhéadfaí comhshamhail na
dtaifead sin a sholáthar toisc go bhfuil siad uile uathúil. Agus é sin i
gcuimhne dóibh, chuir an tseirbhís cartlainne tús le roinnt gníomhaíochtaí
chun feabhas a chur ar rochtain ar na cartlanna sin, gan chur as dá
ndualgas riachtanach iad a bhuanchoimeád agus a chaomhnú ag dul le
sárchleachtas cartlainne agus reachtaíocht reatha. Aistríodh bailiúcháin a
bhí scaipthe ar fud an chontae go dtí seo chuig an gcartlann le déanaí agus
daingníodh ann iad, cuireadh roinnt ábhar ar mhicreascannán chun an tábhar
bunaidh a bhuanchoimeád; fuair an tseirbhís córas nua le deireanas
chun ábhar cartlainne a chatalógú freisin.

DÉANTA

 • Cartlannaí ceaptha le Contaetha na Mí agus Chill Mhantáin
 • Stóras cartlainne bunaithe ag an Droichead Nua in aice le staidéar
  áitiúil agus Seirbhísí Ginealais
 • Seomra léitheoireachta poiblí bunaithe agus roinnte le Staidéar
  Áitiúil agus Seirbhísí Ginealais
 • Taighde agus comhairliúchan déanta maidir le spás Cartlainne nua
  a fhorbairt mar chuid d’fhorbairt Leabharlainne Lárnaí nua do Chill
  Dara bunaithe ag an Droichead Nua

LE DÉANAMH

 • Cartlannaí lánaimseartha a cheapadh don Chontae a bheidh
  freagrach as na nithe seo a leanas:
 • Beartas cartlainne a cheapadh i ndáil le rochtain agus buanchoimeád
 • Rochtain níos fearr a fhorbairt do mhuintir Chontae Chill Dara agus níos faide i gcéin
 • Seirbhísí Cartlainne a fhorbairt laistigh den Leabharlann Lárnach mholta
 • Láithreacht ar an nGréasán a fhorbairt chun feabhas a chur ar an rochtain ar bhailiúcháin
 • Clár for-rochtana le fócas ar scoileanna agus mic léinn na hArdteistiméireachta
 • Beartas a cheapadh maidir le deontais d'fhoinsí príomhúla áitiúla de bhunús príobháideach
 • Oibriú i gcomhpháirtíocht le seirbhísí Chomhairle Contae Chill Dara chun a chinntiú go n-aistrítear sraith cheart na dtaifead chuig an gcartlann ar bhonn rialta
 • Leanúint ar aghaidh le cláir chun ábhar a bhuanchoimeád trína chur ar mhicreascannán

STAIDÉAR ÁITIÚIL AGUS GINEALAS

DÉANTA

 • Timpeallacht roinnte dírithe ar úsáideoirí bunaithe trí acmhainní
  fisiciúla agus eolais araon a chur ar fáil in áit amháin sa Droichead
  Nua, in éineacht le Cartlann an Chontae
 • Leathnaíodh agus bogadh Bailiúchán an Staidéir Áitiúil, rud a
  chuireann feabhas ar an tseirbhís agus ar a hinrochtaineacht
 • Osclaíonn sé ar an Satharn
 • Tá ábhar a bhaineann le staidéar a dhéanamh ar oidhreacht agus ar
  stair Chontae Chill Dara comhtháite anois le hÁbhar ginearálta faoi
  Stair na hÉireann atá uathúil agus as cló go minic
 • Tá bailiúchán cuimsitheach leabhar agus ábhair chlóite ar fáil, le
  cois micreascannán, micrifís, grianghraif agus CD-ROManna
 • Bunaíodh bailiúchán micreafoirme le nuachtáin curtha leis a théann
  chomh fada siar le 1763
 • Ábhar digitithe le haghaidh úsáideoirí ar an ngréasán le tacaíocht
  na Comhairle Leabharlanna
 • Ginealasaí fostaithe agus seirbhísí taighde ginealais curtha ar fáil
 • Bunachar sonraí ginealais cruthaithe ina bhfuil thart ar 400,000
  taifead lena n-áirítear taifid séipéil, daonáirimh, reiligí agus luachála
 • Innéacs inchuardaithe den nuachtán Leinster Leader ina bhfui 172,613 alt
 • Clár lena n-áirítear Seimineár Bliantúil, cuairteanna ar ranganna,
  ceardlanna, margadh na leabhar uathúil
 • Seirbhís comhairliúcháin curtha ar fáil do Chomhairle Contae Chill Dara, Fóram Oidhreachta an Chontae, Coiste Comhairliúchán na Séadchomharthaí Náisiúnta, Cumann Seandálaíochta Chontae Chill Dara, Cónaidhm Chill Dara de Ghrúpaí Staire Áitiúla, Cumann Stair Teaghlaigh na hÉireann, Líonra Pobail Chill Dara, scoileanna, scríbhneoirí, grúpaí pobail, mic léinn agus taighdeoirí
 • Iris staire ar líne www.askaboutireland.com

LE DÉANAMH

 • Seilbh a fháil ar ábhar príomhúil a bhaineann leis an gContae i
  gcomhar leis an gCartlannaí
 • Scrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht comhaontú rochtana comhoibritheach a bhunú sna cúig bliana amach romhainn le grúpaí nach mbaineann leis an údarás áitiúil ach atá mar shealbhóirí taifid Chartlainne agus taifid eile a mbaineann leas
  áitiúil leo
 • Forbairt leanúnach a dhéanamh ar bhailiúcháin fhíorúla mar acmhainn do chláir oideachais agus phoiblíochta
 • Acmhainní foirne breise a chur ar fáil
 • Áis Leabharlainne Lárnaí a fhorbairt ina mbeidh Cartlanna, Staidéar Áitiúil agus Ginealas
 • An bunachar sonraí Ginealais a chur ar fáil ar an ngréasán I gcomhpháirtíocht le Fondúireacht Stair Teaghlaigh na hÉireann
 • An iris stairiúil leictreonach a chur chun cinn mar áit idéalach ar féidir le taighdeoirí ábhar a fhoilsiú ann
 • Taighde iarchéime ar ghnéithe de stair agus oidhreacht an Chontae a chur chun cinn i gcomhpháirtíocht le OÉ Mhaigh Nuad agus leis an mBord Forbartha Contae

IARSMALANN BHÉAL ÁTHA AN TUAIR

Tá Iarsmalann Bhéal Átha an Tuair tiomanta don oidhreacht Chaecar
áitiúil a chuirtear in iúl trí mheán na hoidhreachta tógtha áitiúla, éadaí na
gCaecar agus na caidrimh shóisialta stairiúla idir an sráidbhaile agus
Cumann na gCairde, mar a chuir Mary Ledbeater síos orthu.

Rugadh Mary Ledbeater faoin ainm Mary Shackleton i 1758 agus ba
shinsearach í den taiscéalaí cáiliúil Antartach Ernest Shackleton. Ba
bhreá le Mary breathnú ar an saol áitiúil, agus bhí deis iontach aici
léargas a fháil ar shaol eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha an cheantair
mar thoradh ar a post mar an chéad Mháistreás Poist sa sráidbhaile. Tá a
cuntas bunaithe ar a taithí pearsanta ar thionchar 1798 ar an saol áitiúil
mar 'fhuinneog' thar a bheith úsáideach ar theannas casta an ré sin, i
dteannta léargas ar an gcur chuige uathúil lenar ghlac na Cairde i ndáil le
coinbhleacht dá leithéid. Le maoiniú ó Scéim Dámhachtainí Céad Bliain
an Rialtais Áitiúil (An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais
Áitiúil), athchóiríodh teach bunaidh Mary chun an leabharlann áitiúil
agus Iarsmalann na gCaecar a bhunú ann.

DÉANTA

 • Iarsmalann nua na gCaecar bunaithe
 • Leabharlann phobail nua oscailte

LE DÉANAMH

 • Cuirfear feabhas ar bhailiúchán na hiarsmalainne le linn tréimhse
  an phlean seo trí mheán ár gcaidreamh le Cumann na gCairde agus
  socrú idir-iasachtaithe le hiarsmalanna eile ina bhfuil déantáin agus
  cartlanna eile a bhaineann leis na Caecair
 • Tá digitiú ábhar bunaidh na gCaecar atá i seilbh Sheirbhís
  Leabharlainne Chill Dara mar thosaíocht de chuid na straitéise seo
 • ‘The Annals of Ballitore’ a fhoilsiú agus leanúint ar aghaidh ag
  foilsiú ó chartlanna na gCaecar atá i seilbh Sheirbhís Leabharlainne Chill Dara
 • Suiteálfar taispeántas a cheiliúrann Béal Átha an Tuair an lá atá
  inniu ann agus a oidhreacht Caecair in 2007. Chruthaigh
  ealaíontóir teicstíle gairmiúil an taispeántas seo i gcomhar le
  daoine áitiúla, leanaí agus scoileanna in 2005
 • Déanfar athbhreithniú ar fhoireann na hiarsmalainne le linn
  tréimhse an phlean seo d’fhonn saineolas coimeádaí iarsmalainne a
  chur ar fáil.