Find, Request books and other items

librarys Banner
Open Door Time
Default text size Large text size Extra large text size High contrast text


Leabharlanna do Leanaí 

LEANAÍ AG AN MBUNSCOIL

Cuireann Seirbhís Leabharlainne na Scoileanna faisnéis, comhairle agus ábhar ilmheán ar fáil do bhunscoileanna. Tá an tseirbhís dírithe ar chur chuige iomlánaíoch a thugann tacaíocht do mhúinteoirí, teaghlaigh agus leanaí maidir le riachtanais speisialta, riachtanais idirchultúrtha: go háirithe ábhair i dteangacha iasachta agus ábhair a bhaineann le cuimsitheacht shóisialta. Bunaíodh caidrimh oibre dhlútha le hIonad Oideachais Chill Dara, díoltóirí leabhar, foilsitheoirí, cumainn leabharlainne agus grúpaí scoileanna speisialta, eagraíochtaí múinteoirí agus grúpaí pobail áitiúla chun forbairt bhreise a dhéanamh ar an bhfócas seo ar leanaí-tuismitheoirí-múinteoirí-an pobal. Agus é páirtmhaoinithe ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, tugann an tionscnamh seo tosaíocht do na scoileanna is faide ó fhoirgnimh/seirbhísí leabharlainne buana. Tugann veain seachadta cuairteanna rialta agus seachadann sé leabhair do chúig scoil déag nach bhfuil na hacmhainní acu an tseirbhís lárnach bunaithe i mBaile Chill Dara a úsáid.

DÉANTA

 • Bunaíodh seirbhís lárnach chun bailiúchán cuimsitheach de leabhar
  agus d’ábhair ilmheán a sholáthar bunaithe ar thaighde agus comhairliúchán le bunscoileanna
 • Cuireadh seirbhís ‘tabhair cuairt agus roghnaigh’ ar fáil
 • Bunaíodh obair i gcomhar le hIonad Oideachais Chill Dara, múinteoirí teagmhála baile-scoile agus an phobail, grúpaí tuismitheoirí agus múinteoirí
 • Bunaíodh forbairt an léimh, tacaíocht don churaclam agus cur chun cinn an léimh chun críche na forbartha pearsanta mar chuspóirí príomhúla
 • Cuireadh creatlach mheastóireachta agus chomhairliúcháin ar bun
 • Cuireadh seirbhís comhairliúcháin agus ábhair ar fáil do scoileanna a bhí ag bunú leabharlanna ranga
 • Cuireadh seirbhís comhairliúcháin agus tacaíochta ar fáil do mhúinteoirí chun cabhrú leo leabhair a aithint do leanaí ar léitheoirí drogallacha iad
 • Cuireadh samhail nua chuimsitheach d’fhorbairt an léimh I bhfeidhm ar a dtugtar Threading Tales (féach www.kildarelibrary.ie/library)
 • PICTUREOGS; Is éard atá i gceist le Pictureogs ná sraith ceardlann idirghníomhach agus machnamhach ina bhforbraíonn rannpháirtithe scileanna chun scéalta a chumadh, a insint agus a thaifeadadh. Tagann na scéalta ó chuimhní na rannpháirtithe agus bailítear i snáitheanna téamúla iad a mbíonn tionchar acu ar na málaí scéala. Tá roinnt scéalta le haghaidh daoine fásta agus tá roinnt eile oiriúnach do leanaí. Baineann an tionscadal seo le Cultúr an Luchta Siúil a léiriú de réir mar a chuirtear in iúl i scéalta é agus tá súil againn go n-eascróidh clár foilsitheoireachta as an bpróiseas seo. Tá próiseas den chineál seo mar ghné phríomhúil dár gcuspóir cultúir nach bhfuil mórán ar eolas fúthu a thaispeáint
  do lucht féachana agus lucht léitheoireachta níos leithne.
 • Táirgeadh agus scaipeadh DVD de Pictureogs ar fud na tíre chun cultúr an Luchta Siúil a thaifeadadh agus chun rochtain a thabhairt air
 • Clár Cónaithe Scéalaíochta agus Cumtha Scéalta ar siúl go leanúnach le scoileanna i gcomhpháirtíocht leis an tSeirbhís Ealaíon

LE DÉANAMH

 • Pacáiste acmhainní um ‘oiliúint a chur ar oiliúnóirí' a chumadh agus a chur ar fáil do ghrúpaí a theastaíonn uathu leas a bhaint as samhail cumtha scéalta Threading Tales agus Pictureogs
 • Maoiniú a mhéadú chun ábhair agus cláir a chur ar fáil do bhunscoileanna

RANNPHÁIRTÍOCHT LEANAÍ SNA HEALAÍONA i LEABHARLANNA I gCOMHPHÁIRTÍOCHT LEIS AN TSEIRBHÍS EALAÍON

DÉANTA

 • Clár bliantúil do leanaí
 • Féile na Cásca, Féile an tSamhraidh, Féile Oíche Shamhna
 • “Spellbound” clár drámaíochta i dtrí chéim do leanaí le Crooked House Theatre Company, coimisiúnaithe ag Comhairle Contae Chill Dara agus ag an gComhairle Ealaíon
 • An Clár um Scéalaí Cónaithe
 • Comórtais leabharmharcanna

LE DÉANAMH

 • Speisialtóir Súgartha Cónaithe a cheapadh i Leabharlanna
 • Leanúint ar aghaidh ag cur clár forbartha Ealaíon bliantúil ar fáil i leabharlanna
 • Méadú ar bhuiséad na leabharlann d’obair forbartha um rannpháirtíocht sna hEalaíona

SPÁSANNA CUIMSITHEACHA AGUS CLÁIR DO LEANAÍ i LEABHARLANNA

DÉANTA

 • Comhairliúchán sonrach le daoine fásta óga déanta in 2006
 • Cláir shonracha do dhaoine óga
 • Na leabharlanna nua uile deartha anois chun spásanna cuí a chur ar fáil do ghníomhaíochtaí Leanaí
 • Tá cuspóir sonrach maidir le haghaidh a thabhairt ar spásanna do leanaí mar chuid den chlár athchóirithe agus inrochtaineachta
 • Tháinig méadú suntasach ar an mbuiséad do leabhair do leanaí
 • Bailiúcháin iontacha leabhar do leanaí ar fud an chontae
 • Poiblíocht d’Fhorbairt an Léimh agus gníomhaíochtaí ar bhain leis ar siúl ar feadh na bliana

LE DÉANAMH

 • Leabharlannaí Seirbhísí Leanaí a cheapadh chun cláir ar fud an chontae a chomhordú agus chun tacú leo
 • Tacaíocht obair bhaile a éascú
 • Cláir Leabharlainne, Ealaíon, Staidéir Áitiúil, Cartlann, ginealais agus iarsmalainne a nascadh chun deiseanna ar leith a chur ar fail do leanaí
 • Leanúint ar aghaidh lenár gcláir do leanaí tacaithe ag na Seirbhísí Ealaíon
 • Méadú ar an maoiniú tugtha do sheirbhísí leanaí
 • Spásanna a dhearadh do dhaoine óga inár leabharlanna
 • Méadú ar an infheistíocht i leabhair agus in ábhar neamhleabhair do dhaoine óga
 • Leanúint ar aghaidh ag tabhairt aghaidhe ar an stoc foirgnimh níos sine chun feabhas a chur ar áiseanna leanaí
 • Méadú ar an leithroinnt buiséid a chuirtear ar fáil do sheirbhísí leanaí
 • Leabharlanna bréagán cuimsitheacha a chur ar fáil ar bhonn píolótach ag Léim an Bhradáin agus Baile Átha Í i gcomhar leis an gcomhpháirtíocht míchumais áitiúil
 • Spásanna súgartha inmheánacha agus seachtracha a dhearadh i leabharlanna nua
 • Cláir chumtha scéalta agus scéalaíochta a leathnú
 • Staidéar féidearthachta a dhéanamh ar fhéidearthacht an leabharlann taistil a úsáid mar 'bus scéalta' do leanaí i gceantair tuaithe iargúlta ag tráthanna tábhachtacha den bhliain
 • A bheith rannpháirteach go gníomhach i gcruthú agus seachadadh Beartas Súgartha an Chontae
 • Leanúint ar aghaidh ag forbairt clár for-rochtana d’oideachas staire áitiúla a thacaíonn le curaclaim scoile
 • Leanúint ar aghaidh le forbairt an léimh trí chlubanna leabhar a reáchtáil

Tuigimid go gcuireann leanaí taithí ar a ndomhain inmheánacha agus sheachtracha trí mheán an tsúgartha, agus gurb é sin an bealach ar a gcruthaíonn, ar a gcleachtann agus ar a mbuaileann siad le hidéanna. Mar sin, déanfaimid ár ndícheall chun a chinntiú go mbíonn na nithe seo a leanas ar fáil inár leabharlanna:

 • Spásanna súgartha
 • Bréagain lena n-áitítear bréagáin do leanaí faoi mhíchumas
 • Bailiúcháin mhaithe agus éagsúla de leabhair gach aois agus do gach inniúlacht
 • Troscán agus fiestas oiriúnach do leanaí
 • Cláir chumtha scéalta agus scéalaíochta
 • Idirgníomhaíocht le scríbhneoirí, filí, ealaíontóirí agus meanmóirí