Find, Request books and other items

librarys Banner
Open Door Time
Default text size Large text size Extra large text size High contrast text


Réamhrá

Tagann Tá Idéanna Tábhachtach chun cinn ag tráth ríthábhachtach i
bhforbairt Chontae Chill Dara. Dearbhaíonn réamhthuairisc
dhaonáireamh 2006 go bhfuil Cill Dara ar cheann de na trí chontae atá
an borradh is tapúla ag teacht orthu i gCúige Laighean, agus is dóchúil
go sroichfidh an daonra 250,000 faoi 2021. (Rural-Urban Dynamics in
Kildare: Socio-economic patterns and trends, Bord Forbartha Contae
Chill Dara, 2006).

Tá an contae mar chuid de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath ach, ar an
taobh eile de, tá cuid mhaith de theorainn an chontae i dteagmháil le
Contaetha atá mar chuid de réigiún Chuspóir a hAon na Teorann/Lár
Tíre/an Iarthair. Tá tionchar mór ag a ghiorracht do Bhaile Átha Cliath
ar an Oirthuaisceart agus tá an tIarthar agus an Deisceart níos tuathúla.

Mar cheann de na príomhghníomhaireachtaí poiblí freagrach as
ceannaireacht shibhialta agus forbairt chultúrtha/pobail, tuigeann
Comhairle Contae Chill Dara an tábhacht a bhaineann le cáilíocht
beatha i gcomhthéacs timpeallacht cultúrtha a bhíonn ag athrú go tapa.
Aithnítear é sin mar chuspóir príomhúil i straitéisí forbartha. Mar sin,
tá forbairt bhreise na Seirbhísí Leabharlainne laistigh den Chontae
ríthábhachtach chun deiseanna cultúrtha agus oideachais cuimsitheacha
a chur ar fáil agus chun comhtháthú sóisialta/cultúrtha a chur chun cinn.

Téann sé seo le torthaí ‘Branching Out: A New Public Library Service’
a deir go n-aithníonn “beagnach gach cúntas agus staidéar a bhaineann le Sochaí na Fáisnéise” go gcothaíonn rochtain ar fhaisnéis, eolas, agus
táirgí cultúrtha comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha.

Chuir taighde agus comhairliúchán le príomhlucht leasmhar na seirbhísí
agus na gclár éagsúil bonn faoi fhís ‘TÁ IDÉANNA
TÁBHACHTACH’ trí mheán Struchtúir an Bhoird Forbartha Contae,
an Choiste Bheartais Straitéisigh um Fhorbairt Áitiúil, Uirbeach agus
Tuaithe (LURD), an Ghrúpa um Beartas Corparáideach agus Bhaill
Chomhairle Contae Chill Dara.

Dar le Comhairle Contae Chill Dara tá forbairt ionannais chomhtháite
do Chill Dara ríthábhachtach freisin chun cáilíocht beatha a chur chun
cinn.

Is áiteanna agus spásanna iad leabharlanna atá inrochtana go
héasca agus a chuireann rochtain chothromasach ar idéanna, faisnéis,
eolas, roghanna saoil agus deiseanna foghlama ar fáil. D’eascair
gluaiseacht na leabharlainne poiblí as éiteas a bhaineann le tacaíocht a
thabhairt don daonlathas trí fhoinse phoiblí d’idéanna agus d’eolas a
chur ar fáil do shaoránaigh. Mar sin, feidhmíonn sí mar fhórsa
straitéiseach, neamhchlaonta, maoinithe go poiblí le haghaidh na
saoránachta gníomhaí. De réir mar a fhorbraíonn Seirbhísí
Leabharlainne sa Chontae, tá siad á n-ullmhú féin le bheith mar
idirghabháil chriticiúil i saol cultúrtha Chontae Chill Dara ag tráth ag a
bhfuil spéis ag an Rialtas Áitiúil agus Náisiúnta i gceannaireacht agus
idirghníomhaíocht shibhialta, i ngaolmhaireacht a spreagadh idir
dúchasaigh agus neamhdhúchasaigh, i gcaidrimh dhearfacha a chothú
leis an bpobal agus i bpobail shláintiúla inmharthana. (I dTreo 2016,
Comhaontú Creatlaí Deich mBliana um Chomhpháirtíocht Shóisialta
2006-2015).

Cuireann Comhairle Contae Chill Dara fáilte roimh an
tuairisc “The Arts, Cultural Inclusion and Social Cohesion” leis an
NESF a luann go bhfuil leabharlanna mar sheirbhísí pobail cultúrtha
straitéiseacha sa tír seo.

Tá an fhorbairt de Leabharlann Lárnach nua don Chontae ag an
Droichead Nua mar cheann de bhuaicphointí an phlean seo. Mar nuálaí
agus ‘scrúdaitheoir’ an tsárchleachtais, beidh tionchar díreach aige ar
fheabhsú Seirbhísí Leabharlainne agus Ealaíon ar fud an chontae.

Tá baill tofa agus an Coiste Beartais Straitéisigh um Fhorbairt Áitiúil,
Uirbeach agus Tuaithe (LURD SPC) tiomanta do na Cuspóirí
Straitéiseacha leagtha amach sa phlean seo a bhaint amach. Tacóidh
Comhairle Contae Chill Dara le Forbairt Leabharlann sa Chontae trí
mhaoiniú agus cúnamh eile a sholáthar. Aithnímid cabhair leanúnach
na mball tofa, LURD SPC, na foirne agus na saoránach a chuir bonn
eolais faoin bplean seo.

Comhairleoir Fiona O’ Loughlin, Cathaoirleach an Choiste Bheartais
Straitéisigh um Fhorbairt Áitiúil, Uirbeach agus Tuaithe
Comhairleoir Mary Glennon, Méara Chill Dara
Michael Malone, Bainisteoir Contae, Comhairle Contae Chill Dara
Des Page, Stiúrthóir Seirbhísí, Gnóthaí Corparáideacha, Cultúrtha agus
Comhshaoil