Find, Request books and other items

librarys Banner
Open Door Time
Default text size Large text size Extra large text size High contrast text


Seirbhísí Leabharlainne Chill Dara – Próifíl

Bailíonn, taifeadann agus cuireann Roinn Seirbhísí Leabharlainne
Chomhairle Contae Chill Dara i láthair ábhar cultúrtha dúchasach agus
neamhdhúchasach, rud a chruthaíonn ‘cartlann’ faisnéise, samhlaíochta
agus taithí.

Tá an chartlann chultúrtha seo beoite agus curtha in iúl trí mheán na
gcaidreamh idir ár bhfoireann agus ár ‘lucht féachana’ (úsáideoirí ár
seirbhísí), rud a chuireann ar a gcumas dul i dtaithí ar a dtimpeallacht
chultúrtha, í a chleachtadh, taitneamh a bhaint aisti agus í a
thaiscéaladh, agus cur léi.

Cuimsíonn an Chartlann Chultúrtha Acmhainní Daonna, Fisiciúla,
Teicneolaíocha agus Cláir. www.kildare.ie/library

ACMHAINNÍ DAONNA

 • Ár nIonadaithe Poiblí
 • Foireann na Comhairle
 • Foireann na Leabharlainne
 • Oifigeach Ealaíon agus foireann Ealaíon
 • Foireann Tionscadail
 • Foireann an Ionaid Ealaíon
 • Ealaíontóirí
 • Cartlannaithe
 • Léitheoirí
 • Scríbhneoirí
 • Filí
 • Lucht Féachana
 • Agus gníomhaireachtaí cosúil le:
  An Chomhairle Leabharlanna, An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, An Chomhairle Ealaíon, An Bord Forbartha Contae, VEC, FÁS, KARE, KCP, KELT, SAM, scoileanna, grúpaí pobail áitiúla, grúpaí cultúrtha áitiúla cosúil le staidéar áitiúil, ceol, grúpaí ealaíon amaitéaracha, ealaíontóirí gairmiúla.

TEICNEOLAÍOCHT

Líonraí teicneolaíocha cosúil le:

 • An tIdirlíon
 • An tInlíon
 • Córas Bainistíochta Leabharlann Horizon
 • Idirlíon le rochtain phoiblí & seirbhísí ríomhaire
 • Leathanbhanda

FISICIÚIL

 • 16 Leabharlann
 • Ionad taighde teaghlaigh agus staire
 • Seirbhís Leabharlainne do Scoileanna
 • Ionad Ealaíon
 • Iarsmalann na gCaecar
 • 2 leabharlann taistil agus
  ionaid nach ionaid an údaráis áitiúil iad cosúil le:
  Scoileanna, Ospidéal an Náis, Club Lucht Siúil Bhaile Átha Í

ACMHAINNÍ CLÁIR

Bailiúcháin mhóra leabhar ar na hábhair uile (samhlaíoch agus fíriciúil)

 • Bailiúcháin Ealaíon
 • Ábhair chlosamhairc & cheoil
 • Acmhainní digiteacha & bunaithe ar an Idirlíon
 • Cartlanna
 • Bailiúchán Staire Áitiúla agus Stair na hÉireann
 • Bunachar sonraí ginealais agus innéacsanna nuachtán
 • Ábhar bunaidh lámhscríbhinne
 • Bailiúchán acmhainn ealaíon: ardán, soilse, pliontaí
 • Áiseanna taispeántais

AN tSEIRBHÍS EALAÍON

Is í feidhm Seirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Chill Dara cabhrú leis
na hEalaíona, iad a chur chun cinn agus iad a fhorbairt i gContae Chill
Dara.
Is é is brí le “ealaíon ” ná aon ráiteachas cruthaitheach nó mínitheach (idir traidisiúnta agus comhaimseartha) i bhfoirm ar bith, lena n-áirítear, ach go h-áirithe, ealaíon radharcach, drámaíocht, litríocht, ceol, rince, ceoldrámaíocht, scannáin, sorcas agus ailtireacht, agus áirítear leis meán ar bith a úsáidtear le haghaidh na cuspóirí úd.

(Aistriú ar sliocht asAn tAcht Ealaíon 2003, (2) (gan tiontú oifigiúil)

Comhlíonann an tSeirbhís Ealaíon roinnt feidhmeanna, lena n-áirítear:

 • Beartas a cheapadh d’fhorbairt na n-ealaíon agus do chur i
  bhfeidhm Phlean Forbartha na nEalaíon
 • Clár Ealaíon na Comhairle a chumadh, a chur i bhfeidhm, a
  bhainistiú, monatóireacht a dhéanamh air agus é a mheasúnú
 • Seirbhís abhcóideachta, comhairle, faisnéise agus tacaíochta a
  chur ar fáil do na hEalaíona
 • Deiseanna forbartha gairmiúla agus oiliúna a chur ar fáil
  d’ealaíontóirí
 • Rannpháirtíocht sna healaíona mar dheantóir, rannpháirtí agus
  lucht féachana a chur chun cinn agus a spreagadh
 • Saothar nua a choimisiúnú
 • Clár forbartha Ealaíon a chumadh, a fhorbairt, a bhainistiú agus a
  mheasúnú
 • Eiseamláirí de dhea-chleachtas agus de shármhaitheas ealaíonta a
  chur chun cinn i gContae Chill Dara
 • Comhairle a chur ar an mbonneagar cultúrtha fisiciúil agus é a
  fhorbairt
 • Cúnamh deontais agus deiseanna do dhámhachtainí ealaíon a
  bhainistiú

(Féach ‘Making Inroads: An Arts Development Plan for Kildare County
Council, 2006-2011’ ag www.kildare.ie/artsservice)