Find, Request books and other items

librarys Banner
Open Door Time
Default text size Large text size Extra large text size High contrast text


Taighde agus Comhairliúchán

Is cuspóir príomhúil de chuid na straitéise seo é anailís chriticiúil a dhéanamh ar thaithí leabharlannaithe agus daoine a úsáideann nó nach núsáideann leabharlanna. Beidh i gceist leis an anailís féachaint ar céard a mheasaimid is eolas ann, conas a dhéanaimid cinntí faoin eolas ar choir dúinn é a cheannach, a chur ar taispeáint nó tacú leis, agus conas a théann ár bhfrámaí tagartha féin i gcion ar na cinntí sin. Cuimseoidh an scrúdú seo conas a idirghníomhaímid lenár bpobail agus a mhéid agus a théann ár bhfrámaí tagartha féin i gcion ar an idirghníomhaíocht sin.

Beidh an obair seo bunaithe ar an eolas foghlamtha ó chineálacha eile anailíse, lena n-áirítear suirbhéanna déanta i gcomhar leis an gComhairle Leabharlanna, ag Comhairle Contae Chill Dara agus ag foireann na leabharlainne féin.

Mar sin, beidh i gceist leis na cúig bliana amach romhainn an úsáid is fearr agus is cuimsithí dár ‘n-áiteanna' agus dár ‘spásanna’ a chinntiú. Bainfidh sé freisin le tiomantas, eolas, scileanna agus saineolas leanúnach ár bhfoirne, a chothaíonn caidreamh chomh dearfach, dinimiciúil idir léitheoirí agus scríbhneoirí, idir ealaíontóirí agus an lucht féachana.

Tugaimid tiomantas do comhairliúchan leanúnach le grúpaí cliant agus páirtithe trí mheán an Bhoird Forbartha Contae agus na struchtúir lena mbaineann, le cois tríd an líonra ollmhór daoine agus grúpaí a oibríonn go flaithiúil linn ar go leor bealaí éagsúla.

Is i bhfad ó shin a dhearbhaigh ár dtaithí ar líonrú comhoibritheach agus ar chomhsholáthar seirbhísí dúinn go seachadann caidrimh chruthaitheacha táirgiúla le páirtithe tiomanta le spéis iontu seirbhísí níos fearr.

DÉANTA

 • KILDARE LEARNING TOGETHER – Comhairliúchán trí mheán an Bhoird Forbartha Contae le leanaí, daoine óga daoine faoi mhíchumas, foghlaimeoirí fásta, daoine atá díreach tar éis éirí liteartha agus daoine nach féidir leo léamh ná scríobh, an Lucht Siúil, pobail eitneacha nua, tuismitheoirí aonair, grúpaí tuismithe
  agus comhpháirtíochtaí ceantair chun dearadh na LEABHARLAINNE LÁRNAÍ nua do Chill Dara ag an DroicheadNua a threorú.
 • LENDIT – Tionscadal faisnéis gnó maoinithe ag an AE
 • LISTED – Tionscadal taighde leabharlainne d’Fhoghlaimeoirí Fásta faoi threoir na Comhairle Leabharlanna
 • INFO CAP 2000 – Tionscadal forbartha idirlín maoinithe ag an AE i 1996 a raibh forbairt Kildare.ie mar thoradh air
 • Athbhreithniú agus forbairt láithreán gréasáin leabharlainne nua ag www.kildare.ie/library
 • MAKING ACCESS HAPPEN – Tionscadail tacaithe ag an Údarás Comhionannais agus An Chomhairle Leabharlanna atá dírithe ar sheirbhísí Leabharlainne a sheachadadh do dhaoine faoi mhíchumas. Bhí Cill Dara ar cheann de na ceithre cheantar phíolótacha.
  www.kildare.ie/library/making-access-happen
 • PICTUREOGS agus THREADING TALES ina bhfuil taighde, comhairliúchán agus meastóireacht mar fhachtóirí príomhúla ar feadh an phróisis
 • Ghlac páirt i SUIRBHÉ AR ÚSÁIDEOIRÍ LEABHARLANN POIBLÍ faoi threoir na Comhairle Leabharlanna
 • Rinne meastóireachtaí ar thionscadail agus chláir
 • Suirbhé ar úsáideoirí agus neamhúsáideoirí ag Léim an Bhradáin
 • Comhairliúchán leanúnach le múinteoirí
 • Comhairliúcháin le fócasghrúpaí
 • Comhairliúchán le daoine faoi mhíchumas, grúpaí abhcóideachta agus grúpaí reachtúla
 • Comhairliúchán leis an Lucht Siúil

LE DÉANAMH

 • Beidh taighde, comhairliúchán agus athbhreithniú mar chuid lárnach den straitéis seo
 • Treoir a thabhairt do phleananna oibríochtúla bliantúla trí chomhairliúcháin a dhéanamh le grúpaí úsáideoirí príomhúla agus grúpaí neamhúsáideoirí
 • Bearta cáilíochtúla a fhorbairt i ndáil le tionchair agus éifeacht na seirbhísí leabharlainne chun cur leis na bearta cainníochtúla
 • Suirbhéanna áitiúla a dhéanamh le grúpaí cliant príomhúil
 • Comhairliúchan a dhéanamh le grúpaí cliant agus páirtithe trí mheán an Bhoird Forbartha Contae agus na struchtúir lenambaineann, le cois tríd an líonra ollmhór daoine agus grúpaí a oibríonn go flaithiúil linn ar go leor bealaí éagsúla.
 • Anailís chriticiúil a dhéanamh ar thaithí fhoireann na leabharlainne agus na ndaoine a úsáideann agus nach n-úsáideann leabharlanna chun treoir a thabhairt do sheachadadh seirbhíse
 • Bealaí a lorg chun idirghníomhú le húsáideoirí agus lucht féachana nua
 • A bheith rannpháirteach go gníomhach i suirbhéanna agus modhanna taighde eile i gcomhar leis an gComhairle Leabharlanna, Comhairle Contae Chill Dara agus leis an tseirbhís leabharlainne féin.