Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
r gcur chuige Promhfheidhm at ag dars itiil is ea fram daonlathach a chur ar fil don phobal. T s de chram freisin ar dars itiil cinnt a dhanamh thar ceann an phobail sin. Lireoidh r ngnomhartha tuairim agus riachtanais an phobail agus beidh tionchar ag dimeagrafach an chontae ar na gnomhartha sin agus beidh faisnis mhaith maidir na ruda a dhanaimid agus na ciseanna go ndanaimid iad mar bhonn agus mar thaca acu. Beidh bun an Choiste Forbartha Pobail itiil CFP mar aon le tabhairt isteach an Lonra Rannphirtochta Poibl LRP rthbhachtach maidir le seirbhs a chur ar fil do shaornaigh aonair do ghntha agus do phobail itila. De bhr go bhfuil Cill Dara fs ar cheann de na contaetha is m fis sa tr agus mad beagnach 9 ar an daonra ann idir daonireamh 2006 agus 2011 agus toisc go bhfuil ceann de na daonra is ige sa tr ann is dshln a ireoidh linn a chomhlonadh tr rannphirtocht phoibl agus idirghnomh an phobail. M timid chun dul i ngleic le hathr eacnamaoch agus le fs sa daonra caithfimid beala nua nulacha a lorg an t-am ar fad chun seirbhs ifeachtacha cirtiseacha agus ifeachtla a chur ar fil don phobal agus beidh s sin mar phromhrimse fcais againn sna blianta amach anseo agus aird go hirithe ar chlr athchirithe an rialtais itiil Ts ite do na Daoine. Tiocfaidh athr suntasach ar an rialtas itiil sna blianta amach romhainn le tabhairt isteach an Achta um Athchiri Rialtais itiil 2014. T ceantair bhardasacha tugtha isteach cheana fin tar is deireadh a bheith curtha le comhairl baile agus d bharr sin t mad ar lon na gcomhalta tofa ar Chomhairle Contae Chill Dara 25 go dt 40. T dualgas orainn i leith an phobail trnr gcomhairleoir tofa. Is cuid an-dearfach den chlr athchirithe an Oifig Fiontraochta itila OF a ionchorpr go daingean laistigh de struchtr na n-dars itiil. T forbairt gheilleagrach ina saincheist lrnach dr gcontae agus chun tosaigh inr gcuid straitis agus inr gcuid pleananna don todhcha. T cram speisialta orainn na saintrithe fisicila comhshaoil ndrtha agus cultrtha is fearr den chontae a chosaint agus a chinnti go mbainfidh gach duine inr bpobal finleas eacnamaoch agus sisialta as. T dualgas speisialta orainn a chinnti go bhfaighidh na daoine sin at ar bheagn acmhainn deis labhartha agus go mbeidh siad in ann cilocht beatha sch maith a bheith acu. T faisnis agus comhairlichn poibl rthbhachtach dr gcuid oibre agus beidh muintir an chontae in ann breithinas neamhsplech a thabhairt i gcna maidir lenr ngnomhaochta agus beidh an rialtas agus gnomhaireachta rialla in ann an breithinas sin a thabhairt ar an leibhal nisinta. r bhfeidhm sa tsocha 11