Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 T an timpeallacht oibrichin ina n-oibronn dars itiil dinimiciil agus ag athr de shor agus bonn tionchar ag roinnt imthosca air go seachtrach agus go hinmhenach. T rl suntasach ag ceanglais mhaoinithe agus comhlontachta an Aontais Eorpaigh faoi Threoracha AE mar aon le beartais nisinta agus clir mhaoinithe thaobh tionchar a imirt ar r dtimpeallacht oibrichin. n 1 Eanir 2015 t Cill Dara mar chuid de Thionl Riginach an Oirthir agus Lr na Tre a bhfuil rl tbhachtach acu maidir le forbairt riginach chothrom a chur chun cinn agus tac li. T caidreamh agus idirsplechas ann freisin idir daris itila i dtaca le saincheisteanna riginacha. T foireann de thart ar 900 duine i gComhairle Contae Chill Dara agus comhlonann siad raon leathan feidhmeanna agus solthraonn siad seirbhs do shaornaigh an chontae seo i gcomhar le raon leathan Ranna Rialtais agus Gnomhaireachta Stit mar aon le comhphirtithe sna hearnlacha pobail dheonacha agus gn. T tionchar an laghdaithe sin in acmhainn airgeadais agus daonna araon ar an eagraocht le blianta beaga anuas le feiceil sna clir agus sna gnomhaochta at irithe sa Phlean seo. Baineadh ifeachtlachta suntasacha amach san eagraocht le blianta beaga anuas mar liri ar an aerid eacnamaoch agus sisialta athraithe ina bhfeidhmmid. Leanfar ag baint na n-ifeachtlachta amach tr chur chuige dea-chleachtais thar shaolr an Phlean seo. Bonn go leor deiseanna eacnamaocha agus bonneagair ar fil do Chill Dara toisc chomh gar is at s do Bhaile tha Cliath agus t go leor buntist straitiseacha agus iomaocha tbhachtacha ag an gcontae. Bh tionchar ag an bhfs ar aon daonra at feicthe sa chontae ar an gcumas at ag bunsheirbhs agus tacaochta freagairt dileamh. Mar shampla t an leibhal is sle de bhunseirbhs go nisinta thar raon seirbhs. Cuirtear cngaracht Chill Dara don phromhchathair san ireamh i bpleanil don todhcha seachadadh seirbhse agus i gcrsa inbhuanaitheachta. Promhphrionsabail an Chlir Gnmh do Rialtas itiil ifeachtach T Ts ite do na Daoine cuimsithe sa Phlean seo ifeachtacht oibrichin na heagraochta seo ceangailte le hifeachtacht agus cuntasacht ionadaochta r gcomhalta tofa. Leanfaidh an timpeallacht oibrichin sheachtrach agus inmhenach araon ag cur mnla ar leithdhileadh agus ar thosaocht acmhainn agus treo straitis an daris itiil seo ar feadh tharma an Phlean Chorparidigh agus beidh tionchar aici ar an bPlean. Beidh an rialtas itiil ag stiradh na forbartha eacnamache sisialta agus pobail go hitiil. Beidh s mar phromh-mhodh rialachais agus seirbhse poibl ar leibhal itiil cuirfidh s seirbhs ifeachtla ar fil a mbeidh luach airgid maith ag gabhil leo agus a danfaidh s ionadaocht ar shaornaigh agus ar phobail chomh hifeachtach agus chomh freagrach agus is fidir. Leagtar amach in Aguisn 1 den Phlean seo na promhrims seirbhse de rir earnla. Timpeallacht Oibrichin 14