Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Daonlathas itiil Rannphirtocht phobail nos m a spreagadh agus a asc agus sainchram daonlathach na gcomhalta at tofa go drithe a aithint agus a urram ag an am canna. Seirbhs do Chustaimir Seirbhs ifeachtla a sholthar agus na scileanna riachtanacha a thabhairt don fhoireann ar fad chun dileil leis an bpobal ar bhealach cirtiseach agus cairdiil agus aird ar an rl speisialta at againn cearta an duine a chosaint a urram agus a chomhlonadh. Inbhuanaitheacht A chinnti go bhforbraonn an contae ar bhealach nach mbaineann an bonn de chilocht saoil n dionchais eacnamaocha glinte amach anseo. Cuimsi Sisialta agus Forbairt Pobail Oibri chun freastal ar riachtanais shaornaigh an chontae gan aird ar stdas sisialta eitneacht nisintacht creideamh aois n cumas agus ts ite a thabhairt ag an am canna do dhaoine aonair n do ghrpa leochaileacha. ifeachtlacht agus Cuntasacht ifeachtlacht a fheabhs agus cultr cuntasachta a thgil i measc na foirne. T Comhairle Contae Chill Dara drithe ar sheirbhs feabhsaithe a sheachadadh agus daonlathas itiil nos fearr. Beidh r gcuid gnomhaochta agus r n-idirghnomhaochta go lir le saornaigh Chill Dara bunaithe ar na bunluachanna seo a leanas. Bunluachanna 17