Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 2.1 Fachaint leis an tionchar a bhonn ag r ngnomhaochta go lir ar an gcomhshaol a oslaghd tr chaomhn fuinnimh agus astaochta carbin laghdaithe. 2.2 Beartais agus cuspir an Phlean Bainistocht Dramhaola Riginach 2015-2021 nuair a ghlacfar a chur i bhfeidhm. 2.3 Tac le deiseanna le haghaidh fostaocht inbhuanaithe agus a asc tr chomhoibri a dhanamh le gnomhaireachta forbartha nisinta agus itila chun cruth post a uasmhad sa chontae 2.4 A chinnti go ndanfar forbairt chomhordaithe agus chomhsheasmhach ar mhicreafhiontair a rannchuidonn le fs geilleagrach agus le cruth post. 2.5 Cnamh a thabhairt dUisce ireann easnaimh i mbonneagar uisce an chontae a aithint. 2.6 Mar fhostir cuirfidh Comhairle Contae Chill Dara cultr mis chun cinn maidir le hagslacht fostaithe agus cuirfidh s saol oibre solbtha agus ar ardchaighden ar fil dibh. 2.7 A chinnti go gcloonn gach itreabh de chuid an daris itiil le ceanglais inbhuanaitheachta tr inichta fuinnimh agus astaochta sealcharbin. 2.8 Leanint ag aistri flt iompair na gcomhairl chuig breosla inbhuanaithe agus fuinneamh in-athnuaite de rir mar a cheadatear leis an maoini at ann. 2.9 Tac le gnomhaochta eacnamaocha at bunaithe faoin tuath agus gnomhaochta eile talmhaochta agus iad a asc. 2.10 Solthar bonneagar leathanbhanda ar fud Chill Dara a asc agus tac leis trd an lonra leabharlainne 2. Fs geilleagrach agus fostaocht inbhuanaithe a asc agus a spreagadh 22