Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
3.1 Grasn bithre poibl dea-choinnithe a sholthar bunaithe ar shraith cothabhla osta deich mbliana faoi rir shrianta airgeadais agus acmhainn daonna 3.2 Clr deartha agus tgla bithre itila riginachanisinta a sheachadadh faoi rir airgead a bheith ar fil ar fil. 3.3 Forbairt ardchaighdein agus inbhuanaithe a thac agus a asc idir limistir uirbeacha agus tuaithe araon. 3.4 Ardchaighdein deartha agus tgla a chur chun cinn maidir le gach togra agus cruthaitheacht agus nulaocht i ndearadh ailtireachta a spreagadh ag an am canna. 3.5 Fachaint le bonneagar fisiciil agus pobail a sheachadadh i gcomhar le forbairt cnaithe ar ardchaighden dfhonn timpeallachta maireachtla ar ardchaighden a chruth. 3.6 A chinnti go ndantar oidhreachta ndrtha agus ailtireachta Chill Dara a chosaint a chaomhn agus a choth go dt na caighdein is airde. 3.7 Seirbhs uisce agus togra caipitil gaolmhara a chur ar fil sa chontae mar ghnomhair de Uisce ireann faoi chomhaont seirbhse. 3.8 Leanint ag asc na nGrpscimeanna Uisce faoi rir ag buisad agus acmhainn a bheith ar fil. 3.9 Maol tuilte a chur i gcrch clr mionoibreacha i rith shaolr an phlean seo agus leanint den idirchaidreamh gnomhach le hOifig na nOibreacha Poibl i dtaca leis seo. 3.10 Rochtain fheabhsaithe a thabhairt ar fhaisnis faoi sheirbhs arna solthar ag an dars itiil tr shuomh Grasin na comhairle agus tr mhein chlite agus chraolta itila. 3.11 A chinnti i gcomhairle le gnthais reachtla agus le pirtithe leasmhara eile go mbeidh bonneagar reatha n pleanilte ann chun freastal ar fhorbairt nua. COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 3. 3. Bonneagar sisialta agus fisiciil Chill Dara a fhorbairt agus a fhs 24