Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 An Comhairleoir Fiona Lochlain Mara Chill Dara Peter Ciara Promhfheidhmeannach T foril sna bearta at leagtha amach in Clr Gnmh do Rialtas itiil ifeachtach- Ts ite do na Daoine an Rialtais a bhfuil ifeacht dhlthiil aige n Acht um Athchiri Rialtais itiil 2014 do na hathruithe is forleithne sa rialtas itiil in irinn bunaodh an cras reatha in 1898. Cuimsonn na hathruithe seo gach gn den rialtas itiil strchtir feidhmeanna rialachas ifeachtlacht oibrochtil agus socruithe maoinithe. Cuireann forlacha Acht 2014 feidhmeanna nua le rimse cumhachta na gcomhalta tofa lena n-irtear glacadh leis an bplean eacnamaoch agus pobail itiil agus forlacha breise thaobh socruithe maoirseachta airgeadais agus feidhmocht. T ril thbhachtacha faighte ag rialtais itila thaobh tacaocht dfhiontair itila trd an Oifig Fiontraochta itiil agus cuimsi sisialta agus forbairt tuaithe tr choist forbartha pobail itila a chruth. Cuirfidh na leasuithe at i bhfeidhm anois le fs an rialtais itiil mar at leagtha amach in Ts ite do na Daoine a bheith mar phromh-mhodh rialachais agus seirbhse poibl ar leibhal itiil cuirfidh s seirbhs ifeachtla ar fil a mbeidh luach airgid maith ag gabhil leo agus a danfaidh s ionadaocht ar shaornaigh agus ar phobail chomh hifeachtach agus chomh freagrach agus is fidir. T fs tapa tagtha ar dhaonra Chontae Chill Dara le fiche bliain anuas agus faoi lthair t os cionn 210000 duine ann. Is dshln mr seirbhs riachtanacha itila agus bonneagar sisialta a sheachadadh i dtimpeallacht chasta a bhonn ag athr i gcna. Comhoibronn Comhairle Contae Chill Dara le Ranna Rialtais gnomhaireachta Stit agus leathstit gntha itila agus leasanna pobail chun rimse leathan seirbhs pobail a chur ar fil chun an fhs a bhaint amach Cill Dara it mhaireachtla fhoghlama oibre it ar a dtabharfaidh t cuairt agus ina ndanfaidh t gn Feidhmonn an Plean Corparideach mar chreat straitiseach gnomhaochta ag Comhairle Contae Chill Dara ar feadh shaolr na Comhairle. T an plean seo ar cheann de chpla doicimad a leagann amach aidhmeanna agus prionsabail a chuirfidh ar an eolas agus a threoridh gnomhartha na Comhairle thar an trimhse 2014-2019. RAMHR 1 Is dshln mr seirbhs itila riachtanacha agus bonneagar sisialta a sheachadadh i dtimpeallacht at casta agus ag athr i gcna.