Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 Beidh cur chuige comhoibritheach ar roinnt leibhal de dhth chun an plean corparideach a chur i bhfeidhm go rathil Comhoibri idir an fhoireann ar fud na heagraochta go lir. Idir comhairleoir agus an fhoireann ag obair mar aon aonad amhin ag seachadadh clr comhaontaithe. Idir Comhairle Contae Chill Dara agus comhlachta poibl nisinta agus itila. Idir Comhairle Contae Chill Dara agus gnomhaireachta forbartha itila grpa sainleasa agus saornaigh. Beidh tionchar ag an bPlean Corparideach ar phleananna agus ar straitis na comhairle sna cig bliana amach romhainn go hirithe ar an bpriseas buisadaithe bliantil ar an bplean bliantil um sheachadadh seirbhs ar phleananna gn na ranna aonair ar an gcras bainistochta feidhmochta agus ar thscair feidhmochta. Plean Bliantil um Sheachadadh Seirbhs Leagtar amach sa Phlean Corparideach an creat le haghaidh an Phlean Bliantil um Sheachadadh Seirbhs Leagfar amach sa Phlean sin na gnomhaochta at s i gceist a dhanamh thar gach promhrimse feidhmiil ionas go mbeifear in ann na cuspir sa Phlean Corparideach seo a sheachadadh. Beidh ceangal ag an bPlean leis an bpriseas buisadaithe leis an gCras Bainistochta agus Forbartha Feidhmochta CBFF agus le tscair feidhmochta. Buisad Bliantil Gach bliain danfar na cuspir agus na straitis sa Phlean seo a mheaitseil leis an hacmhainn airgeadais a bheidh ar fil don chomhairle mar chuid den phriseas buisid bhliantil. Tabharfar tuarascil rithiil don chomhairle ina leagfar amach staid airgeadais na heagraochta. Buailfidh Coiste Airgeadais Chomhairle Contae Chill Dara agus an Coiste Inichireachta ar a bhfuil ballraocht sheachtrach le chile go rialta. An Cras Bainistochta agus Forbartha Feidhmochta Is liri a bheidh sna haidhmeanna i bPlean CBFF na Foirne Bainistochta de na cuspir sa Phlean seo agus beidh aird acu go hirithe orthu seo a leanas forbairt na bainistochta corparid agus feabhas ar sheirbhs do chustaimir agus do chomhalta acmhainn airgeadais agus daonna na heagraochta a bhainisti forbairt gheilleagrach inbhuanaithe a chur chun cinn cuimsi sisialta agus forbairt pobail a chur chun cinn rialachas corparideach a chur chun cinn Cur i bhfeidhm agus Monatireacht 30