Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
NationalEU Clr Gnmh do Rialtas itiil ifeachtach 2012 Ts ite do na Daoine An Straitis Spis Nisinta 2002-2020 Straitis Tithochta Sisialta 2020 Straitis Nisinta Tithochta do Dhaoine faoi Mhchumas 2011-2016 Plean Forfheidhmichin na Straitise Nisinta Mchumais 2013-2015 Clr Cirochta don Lucht Siil 2014-2018 Creat Nisinta um Dhul in Oiriint don Athr Aeride 2012 Straitis Eacnamaoch Mhentarmach 2014-2020 Plean Gnomhaochta Post Tgil 2020 r dTodhcha Inbhuanaithe Creat um Fhorbairt Inbhuanaithe dirinn 2012 An Creat Nisinta do Leana 2014-2020 Na Naisc a Neart faoin Tuath in irinn - Athstruchtr an Chlir Iompair Tuaithe - 2013 Taisteal Nos Cliste Samhail Nua Iompair dirinn 2009-2020 Comhaont Cobhsaochta na Seirbhse Poibl 2013-2016 Bthar Haddington Riteas Beartais do Dhaoine gan Ddean 2013-2016 Pobail a Choimed Sln Creat na Seirbhs Ditein 2013 Plean Forfheidhmichin maidir le Freagairt an Stit ar an Easpa Ddine 2014-2016 Plean Infheistochta Caipitila dUisce na hireann 2014-2016 CEDRA - Borradh faoi Gheilleagar Tuaithe na hireann Ag Tac le Fiontraocht Forbairt itiil agus Fs Eacnamaoch Riteas Straitise An Roinn Comhshaoil Pobail agus Rialtais itiil Plean Forfheidhmichin um Straitis TFC an Rialtais itiil Tuarascil ar Fhs agus ar Fhostaocht sa Gheilleagar Glas in irinn 2013 Fs 2020 - Straitis GFT ireann Liosta Straitis agus Pleananna a mbonn tionchar acu ar an Rialtas itiil i gCill Dara COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 Aguisn 2 34 Treoir Dhomhanda na hEagraochta Domhanda Slinte maidir Cathracha Aoisbhcha Riteas Nisinta um Bheartas Pleanla 2015 Creat um Rannphirtocht Phoibl i Rialtas itiil Treoirlnte ddaris Phleanla An Cras Pleanla agus Treoirlnte um Bainistocht Riosca Tuilte An Roinn Leana agus Gntha ige Tortha Nos Fearr Todhcha Nos Fearr 2014-2020 Straitis 20 Bliain na Gaeilge 2010-2030 Deiseanna do Chch Straitis le haghaidh Leabharlann Poibl 2013-2017 Litearthacht agus Uimhearthacht le haghaidh Foghlama agus an tSaoil An Straitis Nisinta chun Litearthacht agus Uimhearthacht a Fheabhs i measc Leana agus Daoine ga 2011-2020 ire Fhollin Creat um Shlinte agus Finleas Feabhsaithe 2013-2015. An Straitis Nisinta um Aos Dearfach