Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 Ceantair Bhardasacha T tabhairt isteach an Acht um Athchiri Rialtais itiil 2014 agus forchimni chlr oibre athchirithe an Rialtais Ts ite do na Daoine tar is spreagadh tbhachtach nua a thabhairt don rialtas itiil Ceantair bhardasacha. Bunaodh ceantair bhardasacha nuair a cuireadh deireadh le comhairl baile Baile tha An Ns Lim an Bhradin agus An Droichead Nua le linn 2014 agus tugadh ballraocht mhadaithe do na comhairl contae. T 40 comhalta tofa ag Comhairle Contae Chill Dara ar cig cheantar bhardasacha mar seo a leanas Baile tha - 6 chomhalta Cill Droichid- Lim an Bhradin - 7 gcomhalta Cill Dara Droichead Nua - 9 gcomhalta M Nuad - 9 gcomhalta An Ns - 9 gcomhalta Sainord Daonlathach agus Cinnteoireacht 4 C go bhfuil roinnt feidhmeanna forchoimedta na gcomhalta le comhlonadh fs ag Comhairle iomln t feabhas suntasach curtha ag an Acht um Athchiri Rialtais itiil 2014 ar rl na gcomhalta tofa ag leibhal ceantair bardasaigh. N g don chomhairle iomln feidhmeanna arna gcomhlonadh ag comhalta na gceantar bardasach a dhaingni. Gach bliain beidh drachtphlean buisadach riteach le haghaidh gach ceantar bardasach a ghlacfar ina dhiaidh sin mar chuid den bhuisad foriomln don dars itiil. Ar bhonn bliantil n mr do gach ceantar bardasach sceideal oibreacha le haghaidh na bliana dr gcionn a chomhaont.