Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 Cill Dara it Mhaireachtla Fhoghlama Oibre it ar a dtabharfaidh t Cuairt agus ina ndanfaidh t Gn M4 M4 M9 M7 M7 N7 M4 Leixlip Athgarvan Derrinturn Newbridge Maynooth Rathangan Monasterevin Kildare Naas Kill Sallins Athy Kilcock Prosperous Clane Celbridge Castledermot Kilcullen R414 R415 R416 R415 R403 R410 R411 R411 R413 R412 R415 N78 R415 R418 R428 R448 R448 R418 R448 R448 River Liffey Grand Canal Grand Canal Grand Canal Grand Canal River Liffey River Barrow Royal Canal R417 R417 R417 R448 R448 R418 R418 R445 R402 R402 R148 R148 R148 R401 R407 R403 R414 R401 N81 N81 N81 N78 Carlow Laois Offaly Meath Wicklow Dublin KEY Motorway National Primary Roads National Secondary Roads Regional Roads Rail Line River Canal COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 An Comhairleoir Fiona Lochlain Mara Chill Dara Peter Ciara Promhfheidhmeannach T foril sna bearta at leagtha amach in Clr Gnmh do Rialtas itiil ifeachtach- Ts ite do na Daoine an Rialtais a bhfuil ifeacht dhlthiil aige n Acht um Athchiri Rialtais itiil 2014 do na hathruithe is forleithne sa rialtas itiil in irinn bunaodh an cras reatha in 1898. Cuimsonn na hathruithe seo gach gn den rialtas itiil strchtir feidhmeanna rialachas ifeachtlacht oibrochtil agus socruithe maoinithe. Cuireann forlacha Acht 2014 feidhmeanna nua le rimse cumhachta na gcomhalta tofa lena n-irtear glacadh leis an bplean eacnamaoch agus pobail itiil agus forlacha breise thaobh socruithe maoirseachta airgeadais agus feidhmocht. T ril thbhachtacha faighte ag rialtais itila thaobh tacaocht dfhiontair itila trd an Oifig Fiontraochta itiil agus cuimsi sisialta agus forbairt tuaithe tr choist forbartha pobail itila a chruth. Cuirfidh na leasuithe at i bhfeidhm anois le fs an rialtais itiil mar at leagtha amach in Ts ite do na Daoine a bheith mar phromh-mhodh rialachais agus seirbhse poibl ar leibhal itiil cuirfidh s seirbhs ifeachtla ar fil a mbeidh luach airgid maith ag gabhil leo agus a danfaidh s ionadaocht ar shaornaigh agus ar phobail chomh hifeachtach agus chomh freagrach agus is fidir. T fs tapa tagtha ar dhaonra Chontae Chill Dara le fiche bliain anuas agus faoi lthair t os cionn 210000 duine ann. Is dshln mr seirbhs riachtanacha itila agus bonneagar sisialta a sheachadadh i dtimpeallacht chasta a bhonn ag athr i gcna. Comhoibronn Comhairle Contae Chill Dara le Ranna Rialtais gnomhaireachta Stit agus leathstit gntha itila agus leasanna pobail chun rimse leathan seirbhs pobail a chur ar fil chun an fhs a bhaint amach Cill Dara it mhaireachtla fhoghlama oibre it ar a dtabharfaidh t cuairt agus ina ndanfaidh t gn Feidhmonn an Plean Corparideach mar chreat straitiseach gnomhaochta ag Comhairle Contae Chill Dara ar feadh shaolr na Comhairle. T an plean seo ar cheann de chpla doicimad a leagann amach aidhmeanna agus prionsabail a chuirfidh ar an eolas agus a threoridh gnomhartha na Comhairle thar an trimhse 2014-2019. RAMHR 1 Is dshln mr seirbhs itila riachtanacha agus bonneagar sisialta a sheachadadh i dtimpeallacht at casta agus ag athr i gcna. LEIXLIP MAYNOOTH CASTLEDERMOT CURRAGH KILCOCK COILL DUBH BALLITORE NEWBRIDGE CELBRIDGE MONASTEREVIN RATHANGAN KILCULLEN CLANE NAAS BALLYMORE EUSTACE KILDARE ATHY Action South Kildare Co. Wicklow Co. Carlow Co. Laois Co. Offaly Co. Dublin North West Kildare North Offaly Area Partnership Is iad feidhmeanna daris itiil mar at leagtha amach sa dl n Fram a chur ar fil le haghaidh ionadaocht dhaonlathach an phobail itiil agus chun ceannaireacht shibhialta a chur ar fil don phobal sin. Feidhmeanna den srt sin a sheachadadh faoi mar at tugtha don dars itiil ag aon trth bhartha Feidhmeanna coimhdeacha a chur i gcrch agus Gnomh a ghlacadh a mheasann s at riachtanach n inmhianaithe chun leas an phobail a chur chun cinn. An tAcht Rialtais itiil 2001 Alt 63 De rir dl danfar feidhmeanna an daris itiil trd an gcomhairle thofa ina measc na comhalta ceantair chathrach i leith gach ceantair chathrach. An tAcht um Athchiri Rialtais itiil 2014 Alt 21 COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 Bunsraitheanna 2 Toghfaidh saornaigh comhairleoir chuig Comhairle Contae Chill Dara Comhairle Contae Chill Dara Oig Fiontair itiil Coiste Forbartha Pobail itila Is iad na Comhairleoir a shocraonn Beartais Grpa Beartais ChorparidighCeantair cathrach .Baile tha .Cill Droichid-Lim an Bhradin .Chill Dara-Droichead Nua .M Nuad .Ns . Coist Beartais Straitisigh .Forbairt Eacnamaoch .Fiontar agus Pleanil .Iompar Seirbhs Sbhilteachta agus igeandla .Tithocht .Pobal itiil agus Cultrtha .Seirbhs Comhshaoil agus Uisce Rims Seirbhse .Tithocht .Pleanil Pobal agus Cultrtha .Seirbhs Uisce agus Comhshaoil .Bithre Iompar agus Sbhilteacht Phoibl .Forbairt Eacnamaoch Fiontair agus Seirbhs Corparideacha Seirbhs a Sheachadadh do Struchtr Tacaochta .Airgeadas .Inichadh Inmhenach .Acmhainn Daonna .Teicneolaocht na Faisnise .Seirbhs Ailtireachta .Slinte agus Sbhilteacht Cuireann an Promhfheidhmeannach Beartas i bhfeidhm Rialtas itiil i gComhthacs 3 COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 Ceantair Bhardasacha T tabhairt isteach an Acht um Athchiri Rialtais itiil 2014 agus forchimni chlr oibre athchirithe an Rialtais Ts ite do na Daoine tar is spreagadh tbhachtach nua a thabhairt don rialtas itiil Ceantair bhardasacha. Bunaodh ceantair bhardasacha nuair a cuireadh deireadh le comhairl baile Baile tha An Ns Lim an Bhradin agus An Droichead Nua le linn 2014 agus tugadh ballraocht mhadaithe do na comhairl contae. T 40 comhalta tofa ag Comhairle Contae Chill Dara ar cig cheantar bhardasacha mar seo a leanas Baile tha - 6 chomhalta Cill Droichid- Lim an Bhradin - 7 gcomhalta Cill Dara Droichead Nua - 9 gcomhalta M Nuad - 9 gcomhalta An Ns - 9 gcomhalta Sainord Daonlathach agus Cinnteoireacht 4 C go bhfuil roinnt feidhmeanna forchoimedta na gcomhalta le comhlonadh fs ag Comhairle iomln t feabhas suntasach curtha ag an Acht um Athchiri Rialtais itiil 2014 ar rl na gcomhalta tofa ag leibhal ceantair bardasaigh. N g don chomhairle iomln feidhmeanna arna gcomhlonadh ag comhalta na gceantar bardasach a dhaingni. Gach bliain beidh drachtphlean buisadach riteach le haghaidh gach ceantar bardasach a ghlacfar ina dhiaidh sin mar chuid den bhuisad foriomln don dars itiil. Ar bhonn bliantil n mr do gach ceantar bardasach sceideal oibreacha le haghaidh na bliana dr gcionn a chomhaont. Grpa Beartais Chorparidigh T obair na gcoist beartais straitisigh comhordaithe trd an ngrpa beartais chorparidigh le ballraocht ina gcuimstear Mara na comhairle contae Cathaoirleach gach CBS Ball aon cheantar bardasach nach bhfuil ion adaocht acu ar an GBC. Feidhmonn an GBC mar nasc idir na CBS agus an chomhairle iomln agus solthraonn s fram inar fidir seasamh beartais a dhanann difear don chomhairle ar fad a chomhaont le cur faoi bhrid na comhairle iomln 5 Coist Beartais Straitisigh Cheadaigh Comhairle Contae Chill Dara Scim Coiste Beartais Straitisigh 2014-2019 an 26 Samhain 2014. T cig Choiste Beartais Straitisigh CPS ag Comhairle Contae Chill Dara Forbairt Eacnamaoch Fiontar agus Pleanil Iompar Seirbhs Slinte agus igeandla Seirbhs Comhshaoil agus Uisce Pobal itiil agus Cultrtha Cuimstear i mballraocht an CBS Comhairleoir tofa agus ionadaithe na gcomhphirtithe sisialta agus leasanna earnla. T Comhairleoir tofa ina chathaoirleach ar gach CBS agus tacaocht aige Stirthir Seirbhse. Is an rl at ag gach CBS n foirmi forbairt agus athbhreithni a dhanamh ar bheartais d rims freagrachta. Is an Chomhairle i gcna an t-dars a dhanfaidh na cinnt agus beidh s mar chram ar an CBS comhairle a thabhairt agus cuidi leis an gcomhairle ina cuid oibre. An Comhairleoir Aoife Breaslin Pirt an Lucht Oibre An Comhairleoir Thomas Ramonn Sinn Fin An Comhairleoir Mark Daltin Neamh-Phirt An Comhairleoir Mark de Bhl Pirt an Lucht Oibre An Comhairleoir Ivan Gatlaoich Fine Gael An Comhairleoir Martin Maolaoidh g Fianna Fil COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 Ceantar Bardasach Bhaile tha 6 M4 M4 M9 M7 M7 N7 M4 Leixlip Athgarvan Derrinturn Newbridge Maynooth Rathangan Monasterevin Kildare Naas Kill Sallins Athy Kilcock Prosperous Clane Celbridge Castledermot Kilcullen R403 R448 R448 An Comhairleoir Kevin Broin Pirt an Lucht Oibre An Comhairleoir Joe Nia Fine Gael An Comhairleoir Bernard Mac Conluain Neamh-Phirt An Comhairleoir Frank Ruairc Fianna Fil An Comhairleoir de Cisn Sinn Fin An Comhairleoir Brendan hgin Neamh-Phirt An Comhairleoir Anthony Lorcin Neamh-Phirt Ceantar Bardasach Chill Droichid- Lim an Bhradin 7 M4 M4 M9 M7 M7 N7 M4 Leixlip Athgarvan Derrinturn Newbridge Maynooth Rathangan Monasterevin Kildare Naas Kill Sallins Athy Kilcock Prosperous Clane Celbridge Castledermot Kilcullen R403 R448 R448 An Comhairleoir Willie Crualaoich Neamh-Phirt An Comhairleoir Fiona Mac Lochlainn- hil Fine Gael An Comhairleoir Mark Stafort Fine Gael An Comhairleoir Suzanne Dghaill Fianna Fil An Comhairleoir Fiona Lochlain Fianna Fil An Comhairleoir Paddy Cinnide Neamh-Phirt An Comhairleoir Joanne Piondar Neamh-Phirt An Comhairleoir Mark Lionsigh Sinn Fin An Comhairleoir Sean de Paor Fianna Fil COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 Ceantar Bardasach Chill Dara - Droichead Nua 8 M4 M4 M9 M7 M7 N7 M4 Leixlip Athgarvan Derrinturn Newbridge Maynooth Rathangan Monasterevin Kildare Naas Kill Sallins Athy Kilcock Prosperous Clane Celbridge Castledermot Kilcullen R403 R448 R448 An Comhairleoir Rada Crinn Sinn Fin An Comhairleoir John Mac Fhionnaile Pirt an Lucht Oibre An Comhairleoir Brendan Weld Fine Gael An Comhairleoir Tim Duarcin Fine Gael An Comhairleoir Teresa Muir Neamh-Phirt An Comhairleoir Daragh Mac Giolla Phdraig Fianna Fil An Comhairleoir Naoise Cearil Fianna Fil An Comhairleoir Pdraig Mac Fhobhu Neamh-Phirt An Comhairleoir Paul Mac an Bhaird Fianna Fil Ceantar Bardasach Mhaigh Nuad 9 M4 M4 M9 M7 M7 N7 M4 Leixlip Athgarvan Derrinturn Newbridge Maynooth Rathangan Monasterevin Kildare Naas Kill Sallins Athy Kilcock Prosperous Clane Celbridge Castledermot Kilcullen R403 R448 R448 An Comhairleoir Darren Scola Fine Gael An Comhairleoir Anne Braoin Pirt an Lucht Oibre An Comhairleoir James Laighlis Fianna Fil An Comhairleoir Fintan de Breit Fine Gael An Comhairleoir Seamie Mra Neamh-Phirt An Comhairleoir Deborah Ceallachin Fianna Fil An Comhairleoir Sorcha Nill Sinn Fin An Comhairleoir Billy Hillis Fine Gael An Comhairleoir Robert de Paor Fianna Fil COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 Ceantar Bardasach an Nis 10 M4 M4 M9 M7 M7 N7 M4 Leixlip Athgarvan Derrinturn Newbridge Maynooth Rathangan Monasterevin Kildare Naas Kill Sallins Athy Kilcock Prosperous Clane Celbridge Castledermot Kilcullen R403 R448 R448 r gcur chuige Promhfheidhm at ag dars itiil is ea fram daonlathach a chur ar fil don phobal. T s de chram freisin ar dars itiil cinnt a dhanamh thar ceann an phobail sin. Lireoidh r ngnomhartha tuairim agus riachtanais an phobail agus beidh tionchar ag dimeagrafach an chontae ar na gnomhartha sin agus beidh faisnis mhaith maidir na ruda a dhanaimid agus na ciseanna go ndanaimid iad mar bhonn agus mar thaca acu. Beidh bun an Choiste Forbartha Pobail itiil CFP mar aon le tabhairt isteach an Lonra Rannphirtochta Poibl LRP rthbhachtach maidir le seirbhs a chur ar fil do shaornaigh aonair do ghntha agus do phobail itila. De bhr go bhfuil Cill Dara fs ar cheann de na contaetha is m fis sa tr agus mad beagnach 9 ar an daonra ann idir daonireamh 2006 agus 2011 agus toisc go bhfuil ceann de na daonra is ige sa tr ann is dshln a ireoidh linn a chomhlonadh tr rannphirtocht phoibl agus idirghnomh an phobail. M timid chun dul i ngleic le hathr eacnamaoch agus le fs sa daonra caithfimid beala nua nulacha a lorg an t-am ar fad chun seirbhs ifeachtacha cirtiseacha agus ifeachtla a chur ar fil don phobal agus beidh s sin mar phromhrimse fcais againn sna blianta amach anseo agus aird go hirithe ar chlr athchirithe an rialtais itiil Ts ite do na Daoine. Tiocfaidh athr suntasach ar an rialtas itiil sna blianta amach romhainn le tabhairt isteach an Achta um Athchiri Rialtais itiil 2014. T ceantair bhardasacha tugtha isteach cheana fin tar is deireadh a bheith curtha le comhairl baile agus d bharr sin t mad ar lon na gcomhalta tofa ar Chomhairle Contae Chill Dara 25 go dt 40. T dualgas orainn i leith an phobail trnr gcomhairleoir tofa. Is cuid an-dearfach den chlr athchirithe an Oifig Fiontraochta itila OF a ionchorpr go daingean laistigh de struchtr na n-dars itiil. T forbairt gheilleagrach ina saincheist lrnach dr gcontae agus chun tosaigh inr gcuid straitis agus inr gcuid pleananna don todhcha. T cram speisialta orainn na saintrithe fisicila comhshaoil ndrtha agus cultrtha is fearr den chontae a chosaint agus a chinnti go mbainfidh gach duine inr bpobal finleas eacnamaoch agus sisialta as. T dualgas speisialta orainn a chinnti go bhfaighidh na daoine sin at ar bheagn acmhainn deis labhartha agus go mbeidh siad in ann cilocht beatha sch maith a bheith acu. T faisnis agus comhairlichn poibl rthbhachtach dr gcuid oibre agus beidh muintir an chontae in ann breithinas neamhsplech a thabhairt i gcna maidir lenr ngnomhaochta agus beidh an rialtas agus gnomhaireachta rialla in ann an breithinas sin a thabhairt ar an leibhal nisinta. r bhfeidhm sa tsocha 11 COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 Thinig meath ar dhaonra an chontae idir 1841 agus deireadh an nao haois dag. ths an fichi haois bh daonra an chontae seasmhach go leor ar feadh beagnach ceithre scr bliain rud is lir n ngraif thos. dheireadh na 1970 thinig mad leannach bliain i ndiaidh blianta ar dhaonra an chontae. Roinnt eochair-fhric dhimeagrafaic athraithe an chontae1 Ramh-mheastachn daonra le haghaidh 20222 254640 Daonra iomln de rir dhaonireamh 2011 210312 Catadn an daonra ag obair 82.3 Mad bliantil ar an men sa daonra idir 2006-2011 4795 Catadn de theaghlaigh aontuismitheora 21 Catadn den daonra faoi bhun 18 28.3 Catadn de nisinaigh neamh- ireannacha at ina gcna sa chontae 11.8 Fgann an fs ramh-mheasta ar an daonra mar aon leis an agslacht chultrtha at ag teacht chun cinn agus an catadn ard de dhaoine sa chontae go mbeidh deiseanna agus dshlin suntasacha ag baint le seirbhs a sheachadadh agus cuimsi sisialta a choth. 1 bunaithe ar shonra dhaonireamh 2011 2 treoirlnte daonra RPG tthar ag sil le figiir daonra athbhreithnithe i rith shaolr an Phlean seo. 1841 0 50000 100.000 150000 200000 250000 Athr Daonra i gCo. Chill Dara 1841- 2011 1861 1881 1901 1926 1946 1956 1966 1979 1986 1996 2002 2006 2011 Dimeagrafaic ag athr 12 T daonra Chontae Chill Dara tar is fs go tapa le fiche bliain anuas n mar sin de t s nos m n 210000 daoine faoi lthair 13 COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 T an timpeallacht oibrichin ina n-oibronn dars itiil dinimiciil agus ag athr de shor agus bonn tionchar ag roinnt imthosca air go seachtrach agus go hinmhenach. T rl suntasach ag ceanglais mhaoinithe agus comhlontachta an Aontais Eorpaigh faoi Threoracha AE mar aon le beartais nisinta agus clir mhaoinithe thaobh tionchar a imirt ar r dtimpeallacht oibrichin. n 1 Eanir 2015 t Cill Dara mar chuid de Thionl Riginach an Oirthir agus Lr na Tre a bhfuil rl tbhachtach acu maidir le forbairt riginach chothrom a chur chun cinn agus tac li. T caidreamh agus idirsplechas ann freisin idir daris itila i dtaca le saincheisteanna riginacha. T foireann de thart ar 900 duine i gComhairle Contae Chill Dara agus comhlonann siad raon leathan feidhmeanna agus solthraonn siad seirbhs do shaornaigh an chontae seo i gcomhar le raon leathan Ranna Rialtais agus Gnomhaireachta Stit mar aon le comhphirtithe sna hearnlacha pobail dheonacha agus gn. T tionchar an laghdaithe sin in acmhainn airgeadais agus daonna araon ar an eagraocht le blianta beaga anuas le feiceil sna clir agus sna gnomhaochta at irithe sa Phlean seo. Baineadh ifeachtlachta suntasacha amach san eagraocht le blianta beaga anuas mar liri ar an aerid eacnamaoch agus sisialta athraithe ina bhfeidhmmid. Leanfar ag baint na n-ifeachtlachta amach tr chur chuige dea-chleachtais thar shaolr an Phlean seo. Bonn go leor deiseanna eacnamaocha agus bonneagair ar fil do Chill Dara toisc chomh gar is at s do Bhaile tha Cliath agus t go leor buntist straitiseacha agus iomaocha tbhachtacha ag an gcontae. Bh tionchar ag an bhfs ar aon daonra at feicthe sa chontae ar an gcumas at ag bunsheirbhs agus tacaochta freagairt dileamh. Mar shampla t an leibhal is sle de bhunseirbhs go nisinta thar raon seirbhs. Cuirtear cngaracht Chill Dara don phromhchathair san ireamh i bpleanil don todhcha seachadadh seirbhse agus i gcrsa inbhuanaitheachta. Promhphrionsabail an Chlir Gnmh do Rialtas itiil ifeachtach T Ts ite do na Daoine cuimsithe sa Phlean seo ifeachtacht oibrichin na heagraochta seo ceangailte le hifeachtacht agus cuntasacht ionadaochta r gcomhalta tofa. Leanfaidh an timpeallacht oibrichin sheachtrach agus inmhenach araon ag cur mnla ar leithdhileadh agus ar thosaocht acmhainn agus treo straitis an daris itiil seo ar feadh tharma an Phlean Chorparidigh agus beidh tionchar aici ar an bPlean. Beidh an rialtas itiil ag stiradh na forbartha eacnamache sisialta agus pobail go hitiil. Beidh s mar phromh-mhodh rialachais agus seirbhse poibl ar leibhal itiil cuirfidh s seirbhs ifeachtla ar fil a mbeidh luach airgid maith ag gabhil leo agus a danfaidh s ionadaocht ar shaornaigh agus ar phobail chomh hifeachtach agus chomh freagrach agus is fidir. Leagtar amach in Aguisn 1 den Phlean seo na promhrims seirbhse de rir earnla. Timpeallacht Oibrichin 14 Comhthacs Bh foril san Acht um Athchiri Rialtais itiil 2014 chun Coist Forbartha Pobail itila LCDC a bhun sna 31 ceantar daris itiil. Tagann na Coist in ionad na mBord Forbartha Contae agus c go gcoinnonn siad stl chomhoibritheach na mBord Forbartha t rl feabhsaithe agus struchtr difriil acu anois. Rl T feidhm lrnach ag na Coist chun dearcadh nos straitis nos daingne a ghlacadh maidir le forbairt itiil agus pobail. Danfaidh an Coiste maoirsi ar mhaoini a bhainfidh le forbairt itiil agus pobail sa chontae agus beidh s freagrach as. Forbridh gach Coiste Plean Eacnamaoch agus Pobail itiil LECP in 2015 a mhairfidh ar feadh s bliana. Comhaontfar sa phlean sin an creat straitiseach le haghaidh forbairt eacnamaoch agus pobail don chontae. An Coiste Forbartha Pobail itiil LCDC 15 Beidh s mar threoir ag leithdhileadh acmhainn pobail agus forbartha itila agus treoridh s prisis phleanla eile. Ullmhidh an Coiste LCDC an ghn phobail den phlean agus forbridh Coiste an Bheartais Straitisigh um Fhorbairt Fiontraocht agus Pleanil Eacnamaoch an ghn eacnamaoch den phlean. Is g an d ghn a ullmh ag an am canna le bheith mar bhuns ag Plean LECP foriomln amhin. Struchtr T Coist LCDC bunaithe ar bhallraocht chomhlachta reachtla agus neamhreachtla a bhfuil mramh na suochn acu. Solthraonn an t-dars itiil an tacaocht riarachin agus rnaochta. T LCDC Chontae Chill Dara bunaithe ar choiste naoi mball dag. CLR GNO MHACHTCHIN UM CHUIMSI SISIALTA AN COISTE FORBARTHA POBAIL ITIIL PLEAN EACNAMAOCH AGUS POBAIL ITIIL PPEA LONRA RANNPHIRTOCHTA POIBL LRP FORBAIRT TUAITHE LEADER 16 Daonlathas itiil Rannphirtocht phobail nos m a spreagadh agus a asc agus sainchram daonlathach na gcomhalta at tofa go drithe a aithint agus a urram ag an am canna. Seirbhs do Chustaimir Seirbhs ifeachtla a sholthar agus na scileanna riachtanacha a thabhairt don fhoireann ar fad chun dileil leis an bpobal ar bhealach cirtiseach agus cairdiil agus aird ar an rl speisialta at againn cearta an duine a chosaint a urram agus a chomhlonadh. Inbhuanaitheacht A chinnti go bhforbraonn an contae ar bhealach nach mbaineann an bonn de chilocht saoil n dionchais eacnamaocha glinte amach anseo. Cuimsi Sisialta agus Forbairt Pobail Oibri chun freastal ar riachtanais shaornaigh an chontae gan aird ar stdas sisialta eitneacht nisintacht creideamh aois n cumas agus ts ite a thabhairt ag an am canna do dhaoine aonair n do ghrpa leochaileacha. ifeachtlacht agus Cuntasacht ifeachtlacht a fheabhs agus cultr cuntasachta a thgil i measc na foirne. T Comhairle Contae Chill Dara drithe ar sheirbhs feabhsaithe a sheachadadh agus daonlathas itiil nos fearr. Beidh r gcuid gnomhaochta agus r n-idirghnomhaochta go lir le saornaigh Chill Dara bunaithe ar na bunluachanna seo a leanas. Bunluachanna 17 COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 1. Tac leis an daonlathas itiil agus feabhas a chur air 2. Fs eacnamaoch agus fostaocht inbhuanaithe a asc agus a spreagadh. 3. Bonneagar sisialta agus fisiceach Chill Dara a fhorbairt agus a fhs. 4. ifeachtlacht agus ifeachtacht i seachadadh seirbhs a fheabhs. 5. Cill Dara a chur chun cinn agus a fhorbairt mar it chnaithe foghlama oibre it chun cuairt a thabhairt air agus gn a dhanamh. Fachfaidh Comhairle Contae Chill Dara le caighden ard seirbhse a chur ar fil i ngach rimse gnomhaochta. Bainfear leas as priseas crasach rialaithe agus athbhreithnithe go leannach chun sil a choinneil ar dhul chun cinn agus chun acmhainn a bhainisti. Dreoidh Comhairle Contae Chill Dara ar na promhchuspir straitiseacha seo a leanas Promhchuspir Straitiseacha 18 19 COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 1.6 A chinnti go dtugtar faisnis comhairle agus oiliint chaoithiil do na comhairleoir chun a rl mar ionadaithe poibl a chomhlonadh. 1.7 Leanint den obair le cumainn pobail cnaitheoir reatha agus tac le forbairt cumann cnaitheoir nua. 1.8 Leanint den fhcas at ar chuimsi sisialta mar bhealach chun dul i ngleic le bochtaineacht agus le mbhuntiste. 1.9 Rl ceannaireachta pobail na comhairle a fhorbairt trd an gCoiste Forbartha Pobail itiil LCDC agus an Lonra Rannphirtochta Poibl PPN. 1.10 Leanint ag uasmhad rannphirtocht tionnta i bhfeabhschn tithe forbairt eastt agus forbairt pobail. 1.11 Rochtain a thabhairt don chontae ar fad ar shaorid leabharlainne agus deiseanna do chch a bheith rannphirteach sna hEalaona. 1.12 Leanint den obair chun seachadadh seirbhs a mhad ar bhonn for-rochtana de rir mar is fidir le hacmhainn. 1.1 A aithint gur chuir an daonlathas itiil Comhairleoir i gcrolr an daris itiil mar sholthraithe seirbhse poibl at cuntasach. 1.2 Oibri chun rannphirtocht an phobail agus saornacht ghnomhach a fheabhs tr fhorbairt acmhainn agus oiliint i gcomhar leis an Lonra um Rannphirtocht Phoibl PPN. 1.3 Comhairlichn agus cumarsid a chur chun cinn tr chomhphirtocht le fostaithe agus le saornaigh. 1.4 Oibri chun cruinneas an chlir toghchin a fheabhs agus inichadh a dhanamh ar an sid a bhaintear as clir faisnise poibl drithe agus ar theicneolaochta nua chun rannphirtocht sa phriseas toghchnach a fheabhs. 1.5 Tac leis an obair a dhanann Coist Beartais Straitisigh 1. Tac leis an daonlathas itiil agus feabhas a chur air 20 1.13 Leanint ag tac leis an obair a dhanann Comhairle na ng faoin gcreat beartais nisinta le haghaidh leana agus daoine ga Tortha Nos Fearr Todhcha Nos Gile 2014-2020. 1.14 Socha nos cuimsith agus idirchultrtha a fhorbairt sa chontae tr Straitis um Chomhthth Cho. Chill Dara 2014-2019 a chur i bhfeidhm Chun comhairlichn agus cumarsid tr chomhphirtocht le fostaithe agus saornaigh a chur chun cinn 21 COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 2.1 Fachaint leis an tionchar a bhonn ag r ngnomhaochta go lir ar an gcomhshaol a oslaghd tr chaomhn fuinnimh agus astaochta carbin laghdaithe. 2.2 Beartais agus cuspir an Phlean Bainistocht Dramhaola Riginach 2015-2021 nuair a ghlacfar a chur i bhfeidhm. 2.3 Tac le deiseanna le haghaidh fostaocht inbhuanaithe agus a asc tr chomhoibri a dhanamh le gnomhaireachta forbartha nisinta agus itila chun cruth post a uasmhad sa chontae 2.4 A chinnti go ndanfar forbairt chomhordaithe agus chomhsheasmhach ar mhicreafhiontair a rannchuidonn le fs geilleagrach agus le cruth post. 2.5 Cnamh a thabhairt dUisce ireann easnaimh i mbonneagar uisce an chontae a aithint. 2.6 Mar fhostir cuirfidh Comhairle Contae Chill Dara cultr mis chun cinn maidir le hagslacht fostaithe agus cuirfidh s saol oibre solbtha agus ar ardchaighden ar fil dibh. 2.7 A chinnti go gcloonn gach itreabh de chuid an daris itiil le ceanglais inbhuanaitheachta tr inichta fuinnimh agus astaochta sealcharbin. 2.8 Leanint ag aistri flt iompair na gcomhairl chuig breosla inbhuanaithe agus fuinneamh in-athnuaite de rir mar a cheadatear leis an maoini at ann. 2.9 Tac le gnomhaochta eacnamaocha at bunaithe faoin tuath agus gnomhaochta eile talmhaochta agus iad a asc. 2.10 Solthar bonneagar leathanbhanda ar fud Chill Dara a asc agus tac leis trd an lonra leabharlainne 2. Fs geilleagrach agus fostaocht inbhuanaithe a asc agus a spreagadh 22 2.11 Leanint den obair leis an dars um Shbhilteacht ar Bhithre RSA leis na Garda agus le gnomhaireachta eile chun Sbhilteacht ar Bhithre a chur chun cinn. 2.12 Leanint diarrachta feabhas a chur ar an gcaighden uisce in uisc dromchla agus i screamhuisce agus Pleananna um Bainistocht Abhantra a chur i bhfeidhm. 2.13 Rochtain ar sprt pobalbhunaithe agus ar dheiseanna caitheamh aimsire a chur chun cinn. 2.14 A chinnti go gclotear go hiomln le caighdein cilochta aeir. 2.15 Forbairt fiontar talmhaochta stoc folaochta agus fiontair ghaolmhara a asc sa chontae agus tac le forbairt na dtionscal stoc folaochta agus eacha a bhaineann le turasireacht. 2.16 Machnamh a dhanamh ar dhreasacht a chur i bhfeidhm a dfhgfadh go mbeadh pirceil oc ar an tsrid nos inghlactha. 23 3.1 Grasn bithre poibl dea-choinnithe a sholthar bunaithe ar shraith cothabhla osta deich mbliana faoi rir shrianta airgeadais agus acmhainn daonna 3.2 Clr deartha agus tgla bithre itila riginachanisinta a sheachadadh faoi rir airgead a bheith ar fil ar fil. 3.3 Forbairt ardchaighdein agus inbhuanaithe a thac agus a asc idir limistir uirbeacha agus tuaithe araon. 3.4 Ardchaighdein deartha agus tgla a chur chun cinn maidir le gach togra agus cruthaitheacht agus nulaocht i ndearadh ailtireachta a spreagadh ag an am canna. 3.5 Fachaint le bonneagar fisiciil agus pobail a sheachadadh i gcomhar le forbairt cnaithe ar ardchaighden dfhonn timpeallachta maireachtla ar ardchaighden a chruth. 3.6 A chinnti go ndantar oidhreachta ndrtha agus ailtireachta Chill Dara a chosaint a chaomhn agus a choth go dt na caighdein is airde. 3.7 Seirbhs uisce agus togra caipitil gaolmhara a chur ar fil sa chontae mar ghnomhair de Uisce ireann faoi chomhaont seirbhse. 3.8 Leanint ag asc na nGrpscimeanna Uisce faoi rir ag buisad agus acmhainn a bheith ar fil. 3.9 Maol tuilte a chur i gcrch clr mionoibreacha i rith shaolr an phlean seo agus leanint den idirchaidreamh gnomhach le hOifig na nOibreacha Poibl i dtaca leis seo. 3.10 Rochtain fheabhsaithe a thabhairt ar fhaisnis faoi sheirbhs arna solthar ag an dars itiil tr shuomh Grasin na comhairle agus tr mhein chlite agus chraolta itila. 3.11 A chinnti i gcomhairle le gnthais reachtla agus le pirtithe leasmhara eile go mbeidh bonneagar reatha n pleanilte ann chun freastal ar fhorbairt nua. COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 3. 3. Bonneagar sisialta agus fisiciil Chill Dara a fhorbairt agus a fhs 24 3.12 Aga taistil agus sbhilteacht ar bhithre a fheabhs tr bhearta bainistochta trchta ifeachtla a chur i bhfeidhm agus tgil ar innilachta agus ar scla lrionad bainistochta trchta na comhairle faoi rir maoini iomchu a bheith ar fil. 3.13 Tac le forbairt pobail inbhuanaithe tr idirghabhil ghnomhach maidir le togra faoi stiir an phobail a asc. 3.14 Bearta tithochta iomchu a mheasn agus a sholthar chun freastal do riachtanais tithochta sa chontae. 3.15 Saorid pirceil carranna leordhthanach a sholthar agus pirceil rialaithe i mbailte agus i sridbhailte faoi rir an bhuisid at ar fil. 3.16 Leanint ag cur feabhais agus ag forbairt an stoic tgla leabharlainne agus acmhainn a thabhairt do leabharlanna itila mar lrionaid an phobail. 3.17 Tac le forbairt agus feabhas saorid spirt ineasa caitheamh aimsire agus ealaon. 3.18 Foril a dhanamh le haghaidh sbhilteacht an phobail tr Sheirbhs Ditein ifeachtil agus ifeachtach. 3.19 Oibri le Promhghnomhaireachta Freagartha An Garda Sochna agus FSS chun pleanil agus freagairt do Mhrigeandla de rir Creat um Bhainisti Mrigeandla. 3.20 Leanint den rl gairmiil agus gnomhach maidir le monatireacht a dhanamh ar shaorid prisela bia i ndil leis an tionscal feola. 25 4.1 An sid a bhaintear as teicneolaochta nua T.F. agus Cumarside a bharrfheabhs chun seachadadh seirbhs a fheabhs. 4.2 ifeachtlacht agus feidhmocht eagraochtil agus oibrochta a uasmhad agus a chinnti go gcuirtear an caighden seirbhse agus an fhreagrlacht is fearr ar bith ar fil do chustaimir do shaornaigh agus do chinocir tr chras Bainistocht Caidreamh le Custaimir a thabhairt isteach agus a sid san eagraocht dfhonn prisis a cuchiri agus struchtir tuairiscithe a thabhairt do gach custaimir lena n-irtear comhalta na comhairle. COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 4.3 Measn a dhanamh ar shaincheisteanna comhionannais agus cearta an duine a dfhadfadh a bheith bhartha do fheidhmeanna agus daidhm r n-eagraochta agus na beartais na pleananna agus na gnomhartha at i bhfeidhm n beartaithe a chur i bhfeidhm chun dul i ngleic leis na saincheisteanna sin. 4.4 A chinnti go mbeidh luach ar airgead le fil i solthar earra agus seirbhs tr dea-chleachtas a sid agus beartais solthair nisinta a chomhlonadh. 4.5 sid fuinnimh a imscrd ag gach saorid daris itiil agus iarracht a dhanamh costais fuinnimh a oslaghd tr chaomhn feabhsaithe agus teicneolaochta nua a sid faoi rir acmhainn a bheith ar fil. 4. Feabhas a chur ifeachtlacht agus ifeachtacht seachadadh seirbhs 26 27 4.6 Dri ar obair fhoirne agus ar an tbhacht at le comhoibri thar dhiscipln rannga agus limistir geografacha. 4.7 Tac leis an bhfoireann a lnchumas a bhaint amach tr fhoghlaim comhroinnt taith agus aistri scileanna. 4.8 Cultr a chruth ar fud an daris itiil ina bhfuil seirbhs phoibl ar ardchaighden trdhearcacht cuntasacht agus luach ar airgead. 4.9 Leanint ag tabhairt freagra ar riachtanais na saornach tr mhnla dea-chleachtais agus cur chuige comhthite maidir le seirbhs a sheachadadh. 4.10 Aiseolas a lorg n bpobal maidir le caighden na seirbhse a sheachadtar agus taith an chustaimara a dhilelann le Comhairle Contae Chill Dara. 4.11 Leanint ag tabhairt poiblochta dascaocht rochtana do chch ar sheirbhs agus ar itreabh na comhairle agus sin a asc. 4.12 Tac le maoirsi airgeadais ifeachtach ar bhonn inmhenach nisinta agus AE agus a asc. 4.13 ocaochta a eisiint de rir an Achta um oc Pras Cuntas. 4.14 Leanint den chlr ina gcuirtear feabhas ar phrisis inmhenacha agus bogadh chuig seirbhs daris itiil roinnte le haghaidh prolla agus aoislintas. 4.15 Clr bunachar sonra cuimsitheach scmhainn a bhun ina gcuimstear taifead mapla de gach talamh agus itreabh at faoi inireacht na comhairle. 5.1 Contae Chill Dara a chur chun cinn mar shuomh straitiseach infheistochta agus mar it chun fostaocht a chruth ann. 5.2 Comhoibri le Gnomhaireachta Stit agus le fostir chun deiseanna jabanna a uasmhad sa chontae. 5.3 Oibri chun naisc a fhorbairt le hOllscoil Mhaigh Nuad dfhonn deiseanna fostaochta a fhorbairt tr innilachta an choliste i gcrsa Taighde agus Forbartha agus an taith at aige i mbun comhfhiontar le tionscail den scoth. 5.4 Tacaocht agus seirbhs a sholthar dfhonn micreaghntha agus gntha beaga a thos a fhs agus a fhorbairt i gCill Dara. COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 5.5 Leanint ag obair le gnomhaireachta stit Filte ireann Uiscebheala ireann Filte Chill Dara agus le pirtithe leasmhara eile as an it chun an turasireacht a chur chun cinn i gCill Dara agus solthar bonneagar turasireachta a asc. 5.6 Athsid agus athghiniint taln agus foirgnimh reatha i lr r mbailte mra a bhfuil dea-riocht orthu a spreagadh agus a asc 5.7 Cruth agus timpeallacht Chill Dara a fheabhs agus a fhorbairt. 5.8 Leanint de rialachin bainistochta dramhaola a forfheidhmi agus bruscar a laghd. 5.9 Acmhainneacht na n-uiscebheala sa chontae a chur chun cinn mar is thurasireachta agus mar thimpeallacht mhaireachtla nos fearr. 28 5. Cill Dara a chur chun cinn agus a fhorbairt mar it chnaithe it le bheith ag foghlaim agus ag obair ann it chun cuairt a thabhairt air agus gn a dhanamh ann 5.10 Timpeallacht ndrtha Chill Dara a chosaint agus a choth. 5.11 Saol cultrtha agus ealaonta Chill Dara a chur chun cinn agus a fheabhs. 5.12 Oibri le heagraochta spirt itila agus nisinta chun saorid spirt sa chontae a chur chun cinn agus a fhorbairt agus timpeallacht a chruth ina gcothatear rannphirtocht i sprt sna healaona agus sa phobal 5.13 Oibri leis na pobail itila chun clir forbartha tuaithe a bhr chun cinn. 5.14 Tac leis an gClr um Chontae Aoisbh i gCill Dara agus a stiradh clr at fhorbairt agus mhaoirsi ag Comhaontas Aoisbh Chill Dara le tacaocht Aoisbh ireann. 29 COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 Beidh cur chuige comhoibritheach ar roinnt leibhal de dhth chun an plean corparideach a chur i bhfeidhm go rathil Comhoibri idir an fhoireann ar fud na heagraochta go lir. Idir comhairleoir agus an fhoireann ag obair mar aon aonad amhin ag seachadadh clr comhaontaithe. Idir Comhairle Contae Chill Dara agus comhlachta poibl nisinta agus itila. Idir Comhairle Contae Chill Dara agus gnomhaireachta forbartha itila grpa sainleasa agus saornaigh. Beidh tionchar ag an bPlean Corparideach ar phleananna agus ar straitis na comhairle sna cig bliana amach romhainn go hirithe ar an bpriseas buisadaithe bliantil ar an bplean bliantil um sheachadadh seirbhs ar phleananna gn na ranna aonair ar an gcras bainistochta feidhmochta agus ar thscair feidhmochta. Plean Bliantil um Sheachadadh Seirbhs Leagtar amach sa Phlean Corparideach an creat le haghaidh an Phlean Bliantil um Sheachadadh Seirbhs Leagfar amach sa Phlean sin na gnomhaochta at s i gceist a dhanamh thar gach promhrimse feidhmiil ionas go mbeifear in ann na cuspir sa Phlean Corparideach seo a sheachadadh. Beidh ceangal ag an bPlean leis an bpriseas buisadaithe leis an gCras Bainistochta agus Forbartha Feidhmochta CBFF agus le tscair feidhmochta. Buisad Bliantil Gach bliain danfar na cuspir agus na straitis sa Phlean seo a mheaitseil leis an hacmhainn airgeadais a bheidh ar fil don chomhairle mar chuid den phriseas buisid bhliantil. Tabharfar tuarascil rithiil don chomhairle ina leagfar amach staid airgeadais na heagraochta. Buailfidh Coiste Airgeadais Chomhairle Contae Chill Dara agus an Coiste Inichireachta ar a bhfuil ballraocht sheachtrach le chile go rialta. An Cras Bainistochta agus Forbartha Feidhmochta Is liri a bheidh sna haidhmeanna i bPlean CBFF na Foirne Bainistochta de na cuspir sa Phlean seo agus beidh aird acu go hirithe orthu seo a leanas forbairt na bainistochta corparid agus feabhas ar sheirbhs do chustaimir agus do chomhalta acmhainn airgeadais agus daonna na heagraochta a bhainisti forbairt gheilleagrach inbhuanaithe a chur chun cinn cuimsi sisialta agus forbairt pobail a chur chun cinn rialachas corparideach a chur chun cinn Cur i bhfeidhm agus Monatireacht 30 Local Community Development Committee LCDC Rural Development LEADER Local Economic and Community Plan LECP Public Participation Network PPN Social Inclusion Activation Programme SICAP Tuarascil Bainistochta Mosil Mar chuid den chlr athchirithe rialtais itiil leannach ullmhaonn an Promhfheidhmeannach tuarascil bainistochta gach m le breithni ag an gcomhairle ina leagtar amach feidhmi na bhfeidhmeanna feidhmichin i rith na mosa roimhe sin lena n-irtear crsa a bhaineann le forfheidhmi beartais agus solthar seirbhs. Tscair Feidhmochta Bunaodh an Coimisin Nisinta um Fhormhaoirsi agus Inichireacht i m Iil 2014 faoi alt 16 den Acht um Athchiri Rialtais itiil 2014. Feidhm de chuid an Choimisiin is ea grinnscrd a dhanamh ar fheidhmocht na n-dars itiil tr thagairt a dhanamh do thscair feidhmochta. Beidh na tois feidhmochta bonnlne at in aguisn 3 den Phlean seo arna gcead ag an gCoimisin mar bhuns faoina ndanfar feidhmocht a thomhas sa todhcha. Gheobhaidh an Coimisin cip den Phlean seo agus danfaidh s monatireacht ar cib an leor an Plean Corparideach agus danfaidh s meastireacht ar a chur i bhfeidhm. 31 TUARASCIL BAINISTOCHTA MOSIL BUISAD BLIANTIL PLEAN BLIANTIL UM SHEACHADADH SEIRBHSE PLEAN CORPARIDEACH CIG BLIANA TOMHAS AGUS BAINISTOCHT FEIDHMOCHTA TSCAIR FEIDHMOCHTA COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 Comhairlichn 32 Agus Plean Corparideach 2015-2019 ullmh lorgaodh aighneachta dhaoine eagraochta a bhfuil suim acu sa rialtas itiil n at rannphirteach ann lucht side seirbhs na comhairle ghrpa leasa pobail agus eagraochta itila. Tugadh spreagadh don phobal a bheith rannphirteach in ullmh an phlean. Chun a chinnti go rabhthas i gcomhairle le rimse leathan leasanna chuathas i dteagmhil le gach grpaeagraocht ar liosta crsaochta na comhairle. Chomh maith leis sin foilsodh fgra ar r suomh idirlon agus sna mein shisialta. Fuaireamar 25 aighneacht agus measadh iad mar chuid de phriseas ullmhchin an Phlean seo. Chuamar i gcomhairle le comhalta na comhairle leis an ngrpa beartais chorparidigh agus lenr bhfoireann le linn phriseas ullmhchin an Phlean seo. 33 Bithre Iompar agus Sbhilteacht Phoibl Dearadh Bithre Tgil agus Cothabhil Bithre Neamh-Nisinta Oifig na mBithre Nisinta Sbhilteacht ar Bhithre Bainisti Trchta Soilsi Poibl Pirceil Carranna Seirbhs Ditein Cosaint Shibhialta Slinte agus Sbhilteacht Tithocht Tithocht Shisialta - Solthar Measn agus Leithdhileadh Tithocht Dheonach Tacaochta Tithochta Deontais agus Iasachta Seirbhs Ailtireachta Cirocht don Lucht Siil Seirbhs do Dhaoine gan Ddean Seirbhs Idirchaidrimh Tionnta Bainistocht Eastit Straitis Tithochta Clr Caipitil Pleanil Pobal agus Cultrtha Pleanil Chun Cinn Rial Forbartha Forfheidhmi pleanla Rial Tgla Oidhreacht agus Caomhn Fillocht agus Seirbhs Caitheamh Aimsire Leabharlanna agus na hEalaona Forbairt agus Rannphirtocht an Phobail. Seirbhis Comhshaoil agus Uisce Seachadadh Seirbhs Uisce mar ghnomhair de chuid Uisce ireann Maol Tuilte Clr Uisce Tuaithe Bainistocht Abhantra Bainisti Dramhaola agus Rial ar Thruailli Tionscadal Speisialta - Athchiri lthair Bhaile Chairdif Feasacht Chomhshaoil Forfheidhmi Reilig Lithrein Thrigthe Ranng Tridliachta agus Rial Ainmhithe Seirbhs Corparideacha Fiontair agus Forbairt Eacnamaoch Margaocht Eacnamaoch agus Cur Chun Cinn Oifig Fiontraochta itiil LEO Forbairt Turasireachta Seirbhs do Chomhairleoir Seirbhs do Shaornaigh Saincheadnais agus Toghchin Deontais Oideachais Acmhainn Daonna Teicneolaocht na Faisnise Solthar Bainistocht Riosca Cosaint Tomhaltir Airgeadas Bainistocht Airgeadais agus Tuairisci Baili Fiach Mtarchin Inichadh Inmhenach Cosaint Tomhaltir Promhfheidhmeannach Promhrims Seirbhse de rir Earnla NationalEU Clr Gnmh do Rialtas itiil ifeachtach 2012 Ts ite do na Daoine An Straitis Spis Nisinta 2002-2020 Straitis Tithochta Sisialta 2020 Straitis Nisinta Tithochta do Dhaoine faoi Mhchumas 2011-2016 Plean Forfheidhmichin na Straitise Nisinta Mchumais 2013-2015 Clr Cirochta don Lucht Siil 2014-2018 Creat Nisinta um Dhul in Oiriint don Athr Aeride 2012 Straitis Eacnamaoch Mhentarmach 2014-2020 Plean Gnomhaochta Post Tgil 2020 r dTodhcha Inbhuanaithe Creat um Fhorbairt Inbhuanaithe dirinn 2012 An Creat Nisinta do Leana 2014-2020 Na Naisc a Neart faoin Tuath in irinn - Athstruchtr an Chlir Iompair Tuaithe - 2013 Taisteal Nos Cliste Samhail Nua Iompair dirinn 2009-2020 Comhaont Cobhsaochta na Seirbhse Poibl 2013-2016 Bthar Haddington Riteas Beartais do Dhaoine gan Ddean 2013-2016 Pobail a Choimed Sln Creat na Seirbhs Ditein 2013 Plean Forfheidhmichin maidir le Freagairt an Stit ar an Easpa Ddine 2014-2016 Plean Infheistochta Caipitila dUisce na hireann 2014-2016 CEDRA - Borradh faoi Gheilleagar Tuaithe na hireann Ag Tac le Fiontraocht Forbairt itiil agus Fs Eacnamaoch Riteas Straitise An Roinn Comhshaoil Pobail agus Rialtais itiil Plean Forfheidhmichin um Straitis TFC an Rialtais itiil Tuarascil ar Fhs agus ar Fhostaocht sa Gheilleagar Glas in irinn 2013 Fs 2020 - Straitis GFT ireann Liosta Straitis agus Pleananna a mbonn tionchar acu ar an Rialtas itiil i gCill Dara COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 Aguisn 2 34 Treoir Dhomhanda na hEagraochta Domhanda Slinte maidir Cathracha Aoisbhcha Riteas Nisinta um Bheartas Pleanla 2015 Creat um Rannphirtocht Phoibl i Rialtas itiil Treoirlnte ddaris Phleanla An Cras Pleanla agus Treoirlnte um Bainistocht Riosca Tuilte An Roinn Leana agus Gntha ige Tortha Nos Fearr Todhcha Nos Fearr 2014-2020 Straitis 20 Bliain na Gaeilge 2010-2030 Deiseanna do Chch Straitis le haghaidh Leabharlann Poibl 2013-2017 Litearthacht agus Uimhearthacht le haghaidh Foghlama agus an tSaoil An Straitis Nisinta chun Litearthacht agus Uimhearthacht a Fheabhs i measc Leana agus Daoine ga 2011-2020 ire Fhollin Creat um Shlinte agus Finleas Feabhsaithe 2013-2015. An Straitis Nisinta um Aos Dearfach Riginach Clr Oibrichin Thionl Riginach an Oirthir agus Lr Tre Treoirlnte Pleanla Riginacha agus Straitis Spis agus Eacnamaocha Riginacha Tuarascil ar Thscair Riginacha Creat Monatireachta chun Treoirlnte Pleanla Riginacha a Chur i bhFeidhm. Pleananna Ceantar Abhantra Straitis Miondola Plean Bainistochta Dramhaola Rigina Straitis Easpa Ddine Riginach an Oirthir Lr Tre Local An Plean Forbartha Contae 2011-2017 Pleananna Limistir itiil Smaointe radaithe An Focal a Scaipeadh Plean Forbartha Sheirbhs Leabharlainne Chill Dara 2015-2019 Lean ar aghaidh chuig Dul Chun Cinn a Dhanamh Plean Forbartha Ealaon le haghaidh Chomhairle Contae Chill Dara 2012-2016 Plean Oidhreachta Chill Dara Beartas maidir le hIompar Frithshisialta Scim Cosanna Difrelacha Scim Leithdhilte um Thithocht Shisialta Scim um Thosaochta Ligin Straitis um Chomhthth Chill Dara Plean Gaeilge Plean Bainistochta Bruscair 2012-2015 Plean Eacnamaoch agus Pobail itiil le glacadh in 2015 Plean Straitiseach Chomhchoiste Pilneachta Chill Dara agus Plean Bliantil 2015 le glacadh Plean Straitiseach Tithochta agus Mchumais 2015-2020 le glacadh 35 T TITHOCHT T1 go T6 T1 An Stoc Tithochta Sisialta T2 Folntais Tithochta T3 Am agus Costas Athligin ar an Men T4 Costas Cothabhla Tithochta T5 Cigireachta ar Thithocht ar Cos san Earnil Phrobhideach T6 Daoine Fsta Gan Ddean go Fadtarmach P PLEANIL P1 GO P4 P.1 Foirgnimh Nua ar a ndearnadh Cigireacht P.2 LonCatadn na gCinnt Pleanla arna ndeimhni ag An Bord Pleanla P.3 Catadn na gCsanna um Fhorfheidhmi Pleanla at Dnta mar Ritithe P.4 Costas per capita na Seirbhse Pleanla C DRAMHALCOMHSHAOL C1 go C5 C.1 Lon na gCeadnaithe ag Feidhmi i Limistar daris itiil C.2 LonCatadn na dTeaghlach a bhfuil fil acu ar Sheirbhs 3 Bhosca Bruscair C.3 Lon na nGearn Dramhaola a cuireadh isteach chuig Oifig um Forghnomh Comhshaoil an EPA C.4 Catadn de Eile .i. nach Dramhal de Ghearin maidir le Truailli Comhshaoil a Dnadh C.5 Catadn den Limistar daris itiil laistigh de na 5 Leibhal de Thruailli Bruscair U UISCE U1 agus U2 U.1 Uisce Gan Tsc mar Chatadn den Uisce Go Lir a chuirtear ar fil faoi Scimeanna an daris itiil. U.2 Catadn den Uisce il scimeanna poibl agus probhideacha i gComhlonadh le Ceanglais Reachtla. B BITHRE B1 agus B2 B.1 Rtlacha san Innacs ar Dhla Dromchla Cosin B.2 Catadn dIdirbhearta Mtarchnach a Dhantar ar Lne D SEIRBHS DITEIN D1 go D3 D.1 Costas per capita na Seirbhse Ditein D.2 sid na Seirbhse D.3 Catadn a dFhreastail ag Lithreacha Ditein. L SEIRBHS LEABHARLAINNECAITHEAMH AIMSIRE L1 go L2 L.1 Cuairteanna ar an Leabharlann L.2 An Costas at le Seirbhs Leabharlainne a rechtil IGEPOBAL 1 go 4 .1 Rannphirtocht i Scim Chomhairle na ng .2 Lon na Rannphirtithe as Gaillimh at Fostaithe mar Chatadn den Sprioc. .3 Catadn na nAinmnitheach ar Bhallraocht LCDC tr na Struchtir PPN na Grpa SICAP is Imealla .4 Lon ag dul ar aghaidh chuig Fostaocht Lnaimseartha Pirtaimseartha n Finfhostaocht laistigh de 6 Mh Fhaigheann siad Tacaocht Fostaochta Sprioc 3. C CORPARIDEACH C1 go C4 C.1 Lon Iomln na gCoibhis Lnaimseartha C.2 Laethanta Oibre Caillte de bharr Breoiteachta C.3 Lon na gCuairteanna Leathanaigh chuig Suomh grasin an daris itiil C.4 Costas Foriomln an tSolthair TFC in aghaidh CL. M AIRGEADAS M1 agus M2 M.1 Achoimre 5 Bliana ar Iarmhid an Chuntais Ioncaim M.2 Achoimre 5 Bliana ar Chatadn an Leibhil Bailithe le haghaidh Mrfhoins Ioncaim. J FORBAIRT EACNAMAOCH J1 J.1 Lon na bPost a Cruthaodh Tscair Feidhmochta COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 Aguisn 3 36 37 Is dshln mr seirbhs itila riachtanacha agus bonneagar sisialta a sheachadadh i dtimpeallacht at casta agus ag athr i gcna COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 Cill Dara it Mhaireachtla Fhoghlama Oibre it ar a dtabharfaidh t Cuairt agus ina ndanfaidh t Gn Comhairle Contae Cill Dara Kildare County Council Head Office ras Chill Dara Devoy Park Naas Tel 045 980200 Fax 045 980240 Website www.kildarecountycouncil.ie Email customercarekildarecoco.ie kildarecountycouncil kildarecoco