Bhí sé mar aidhm ag Clár Deich mBliana na gCuimhneachán Chontae Chill Dara an tslí is fear chun na cuimhneacháin céad bliana a chomóradh sa chontae a aimsiú. Cuireadh coiste i bhfeidhm agus dearadh doiciméad strátéise chun cabhrú leis an proiséas a dhíriú, agus thug teagmháil gníomhiúil leis an bpobal eolas agus dearcadh. Cuireadh tús le díospóireacht agus socraíodh ar polasaí a chur i gcrích le haghaidh Deich mBliana na gCuimhneachán i gContae Chill Dara. Cuireadh dreacht- doiciméad isteach, agus tar éis moladh ag crinniú na Comhairle Contae i mí Iúil, cuireadh coiste i bhfeidhm i Meán Fómhair 2014. Páirteach i gCoiste Deich mBliana na gCuimhneachán tá comhaltaí tofa ó Chomhairle Contae Chill Dara agus baill foirne ó na rannóga Oidhreachta, Pobail, Leabharlainne agus Ealaíon. Thosaigh obair i ndáiríre ar chlár cuimhneacháin 1913-1923 chun an tslí is fearr chun na cuimhneacháin céad bliana a chomóradh ar fud an chontae a mheas, le béim faoi leith ar gach gné den saol i gContae Chill Dara agus ar dhaoine mór le ra i gCill Dara i 1916. Ag crinniú na Coiste ar 8 Nollaig in Áras Chill Dara, toghadh An Clr. Fiona O’Loughlin mar Chathaoirleach. Rinneadh socraithe tabhachtacha maidir le h-airgeadas agus le Staraí Cónaithe a cheapadh ar feadh dhá bhliain. Cuireadh dreacht-doiciméad straitéise faoi bhráid na fo-ghrúpaí éagsúla i gComhairle Contae Chill Dara. Glacadh le Doiciméad Straitéise Deich mBliana na gCuimhneachán 1913-1923 ag crinniú na Comhairle Contae ar 23 Feabhra 2015. Rinneadh díospóireacht ar an doiciméad straitéise ag comharliúcháin poiblí in Ostán an Osprey, An Nás ar 14 Bealtaine 2015. Bheadh an clár leathan, agus raon d’imeachtaí cuimhneacháin, cláir scoile, foilseacháin, cainteanna agus siúilóidí, ceolchoirmeacha, drámaí, dealbhóireacht agus amhráin á sholáthar, le cuspóir chun leagáid taighde agus ábhar cultúrtha agus ealaíonta a chur ar fáil do na glúin amach romhainn. Ba cheart go dtabharfadh cur i bhfeidhm an chláir aird ar gach gné den saol i gContae Chill Dara sa tréimhse 1913-1923. Agus an chontae ag ullmhú chun teacht an náisiúin ar an saol, agus imeachtaí fíor-thabhtacha an deich bliana is suntasaí i stair na tíre, a chomóradh, ba cheart go mbeadh an straitéis cuimsitheach agus measúil, go mbeadh sí leathan agus ceart, agus go dtaitneodh sí le gach saoránach sa chontae. Ar na dhúshlain ba mhó bhí méid an mhothú poiblí agus leithead agus raon na n-ionchas. Bhí an contae mar a bheadh ina stáitse, nó mar meall cré, agus mhúnlaigh daoine aonair, grúpaí, scoileanna agus pobail a ndóchais agus a dtuairimí chun beatha a thabhairt do mór-chuid gníomhartha, agus na mílte imeachtaí, taispeantais agus gaiscí cruitheacha de gach shórt a chur chun críce. Machnamh MIONTUAIRSCÍ CCCD 23 Feabhra 2015 06/0215 Deich mBliana na gCuimhneachán Chuir Ms. Higgins, Seirbhísí Leabharlainne, Doiciméad Straitéise Deich mBliana na gCuimhneachán 1913-1923 ós comhair na comhaltaí le haghaidh breathnú agus faomhadh. D’aithean an Méara an leiriú agus an méid oibre a bhí déanta ag an gcoiste go dtí seo. Ghabh an Príomhfheidhmeannach buíochas do Ms. Higgins as ucht a léiriú agus mhol sé obair an choiste agus a gcur chuige chun an straitéis a ullmhú. Ghlac an Méara agus na comhaltaí páirt i ndíospóireacht maidir le meon dearfach an léiriú, an tairbhe a bheadh as maidir le h-oideachas, ár n-oidhreachta a choimeád agus teagmhail poiblí a spreagadh, agus bhí súil acu go gcuireadh an doiciméad stráiteise le cás láidir le haghaidh maoiniú. Beartaíodh, tar éis togra ón gClr. McEvoy, le cuidiú ón gClr. Miley, agus na comhaltaí uilig ag comhaontú leo, go nglacfar le Straitéis Deich mBliana na gCuimhneachán. 9